Тельнов Анатолій Сергійович

 

доктор економічних наук.
професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

   

e-mail: tas20@volia.com

 

Тельнов Анатолій Сергійович, 20 січня 1947 р.н., с. Меджибіж Летичівського району, Хмельницької області.

В 1972 році закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» (кваліфікація за дипломом – інженер-механік) і розпочав трудову діяльність майстром на заводі „Катіон” м. Хмельницького.

Тельнов Анатолій Сергійович працює в університеті з січня 1974 р. на кафедрі організації і нормування праці. Кандидат технічних наук з 1984 року. Дисертацію на тему: «Удосконалення обладнання для обробки пластмасових деталей в барабанах» захистив 27 червня 1984 року на засіданні вченої ради Київського технологічного інституту легкої промисловості, диплом ТН № 076918, спеціальність 05.02.13 – Машини і агрегати легкої промисловості.

Вчене звання доцента кафедри організації та нормування праці присвоєне рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР 31 січня 1991 р., атестат ДЦ № 030884.

Загальний педагогічний стаж в університеті складає – 30 років. За цей час обіймав посади старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента. В 1994-2001 роках працював заступником декана факультету бізнесу та права. З 2002 р. виконував обов’язки, а з 2004 р. працював завідувачем кафедри управління персоналом та економіки праці.

Високі організаційно-педагогічні якості Тельнов А.С. виявив при організації кафедри управління трудовими ресурсами. Виконуючи обов’язки завідувача кафедрою, у 1999 р. організував роботу кафедри з атестації та акредитації у 2003 р. спеціальності „Управління персоналом та економіка праці”.

Докторську дисертацію на тему: «Управління якістю продукції промислових підприємств на основі формування якості праці» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) захистив 17 березня 2011 р. у спеціалізованій вченій раді Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (диплом ДД № 009418).

1.09. 2010 р. був переведений на кафедру довузівської підготовки та післядипломної економічної освіти на посаду доцента, а з 1.09. 2011 р. – призначений на посаду професора кафедри довузівської підготовки та післядипломної економічної освіти. З 1.09.2012 р. переведений на кафедру маркетингу на посаду професора, наказ № 66-к від 31.08.2012 р.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Був учасником виконання обласної програми сприяння підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на 2005-2010 роки.

Публікації: Загальна кількість, всього 157

у тому числі:

навчальних посібників 2

монографій 1

статті:

у наукових фахових виданнях 70

у наукометричній базі даних “SCOPUS” – 5

Після захисту докторської дисертації брав участь у таких Міжнародних науково-практичних конференціях:

– Науково-практична конференція «Потенціал підприємництва в парадигмі сталого розвитку регіонів України», 11-12 жовтня 2012 р., м. Одеса, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;

– V міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів господарювання в умовах ринкової економіки: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 19-20 квітня 2012 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

– ХVІ міжнародна науково-практична конференція “Глобальні та локальні проблеми економіки: шляхи їх вирішення”, 2-3 листопада 2012 р., м Київ;

– VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки»; (м. Хмельницький, 6–8 грудня 2012 р.);

– ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах», 27-29 вересня 2013 р., м. Алушта;

– VIII Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки», 24 – 26 жовтня 2013 р., м. Хмельницький;

– ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», 4-6 грудня 2014 року, м. Хмельницький;

– ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку», 22-24 травня 2014 р., м. Хмельницький;

– Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми конкурентоспроможності підприємств», 29-31 березня 2012 р., м. Севастопіль;

– Х Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», 3 – 5 грудня 2015 р., м. Хмельницький;

– Всеукраїнська інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні», 27-28  жовтня 2016 р., Ірпінь.

За досягнення у навчальній, методичній і науковій діяльності на конкурсній основі удостоєний почесних звань:

– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (Наказ №174-к від 28.09.1999 р.);

– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України (Наказ №96-к від 13.03.2012 р.);

– „Відмінник освіти України” (посвідчення МОН України № 60454, Наказ № 538-к від 9.07.2002 р., нагрудний знак);

– Дипломи призових місць, почесні грамоти Хмельницького національного університету.

Тельнов А.С. є членом спеціалізованої Вченої ради Д 70.052.01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України (наказ №379 від 29.03.2012 р.).

Брав участь у виконанні держбюджетних та госпдоговірних тем:

 • Проблеми трансформації місцевої промисловості у процесі реформування економіки України (номер держреєстрації 0197U016015, 1997–1998 рр.);
 • Концепція інформаційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності (номер держреєстрації 0102U004047, 2002–2004 рр.);
 • Прогресивні стратегії і технології управління організаційними структурами підприємств та їх об’єднань (номер держреєстрації 0106U0011003, 2006–2008 рр.);
 • Розробка систем оплати та мотивації праці у ТзОВ “НЕЙЛ (номер держреєстрації 0109U005059, 2008–2009 рр.);
 • Стратегії управління соціально-економічними системами регіону на засадах кластерних технологій (номер державної реєстрації 0110U002215, 2011-2012 рр.);
 • держбюджетна тема Хмельницького національного університету “Квалітивізація економіки та системи створення і освоєння нових товарів” за напрямом: Управління якістю та безпечністю товарів і послуг.

Науковий керівник держбюджетної теми: Проблеми забезпечення збалансованого розвитку трудового потенціалу за умов структурної модернізації економіки (номер держреєстрації 0107U010024, 2007–2008 рр.).

У межах бюджетної теми «Створення дистанційних курсів та їх використання в підготовці сучасних спеціалістів» (ІТ/488-2007, номер держреєстрації 0107U007883, 2007 р.) розробив модуль дистанційного вивчення курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Навчальні посібники:

 • Тельнов А.С., Мороз В.С. Організація виробництва: [навч. посібник]. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 256 с.

 • Тельнов А.С., Данюк В.М., Решміділова С.Л., Сандуленко М.Ю., Перепельчук Т.В. Організація праці: [навч. посібник]. – К.: КНЕУ, 2009. – 332 с.

Дистанційні курси (модулі дистанційного навчання):

 1. Модуль дистанційного навчання з комплексного державного іспиту на бакалавра для студентів спеціальності „Управління персоналом та економіка праці” / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова, Р.Ф. Атаманюк, І.М. Кравець, ХНУ, 2005.

 2. Модуль дистанційного вивчення курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини» / А.С. Тельнов, ХНУ, 2007.

 3. Модуль дистанційного вивчення курсу «Організація праці»/ А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова, ХНУ, 2005.

 4. Модуль дистанційного вивчення курсу «Маркетинг промислових підприємств» / А.С. Тельнов, ХНУ, 2013.

 5. Модуль дистанційного вивчення курсу «Економічний механізм маркетингу» / А.С. Тельнов, ХНУ, 2013.

 6. Модуль дистанційного вивчення курсу «Соціально-економічні основи формування якості» / А.С. Тельнов, ХНУ, 2014.

 7. Модуль дистанційного вивчення курсу «Організація та управління процесами виробництва» / А.С. Тельнов, ХНУ, 2014.

 8. Модуль дистанційного вивчення курсу «Конфлікти та шляхи їх подолання в маркетингу» / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова, ХНУ, 2014.

 9. Модуль дистанційного вивчення курсу «Кваліметрія» / А.С. Тельнов, ХНУ, 2015.

 10. Модуль дистанційного вивчення курсу «Основи стандартизації, метрології та управління якістю» / А.С. Тельнов, ХНУ, 2015.

 11. Модуль дистанційного вивчення курсу «Оцінювання відповідності» / А.С. Тельнов, ХНУ, 2019.

Монографії:

 1. Тельнов А.С. Управління якістю праці на промислових підприємствах: Монографія. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 290 с.

 2. Personnel marketing as a method to increase labor productivity / Conceptual aspects management of competitiveness the economicentities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 2. – Р. 153-163.

Опубліковано більше 170 наукових праць, серед яких:

Основні публікації у фахових виданнях:

 1. Тельнов А.С. Трансакційний підхід до інвестицій в людський капітал / А.С. Тельнов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Т. 2, № 5. – С. 235-241.

 2. Тельнов А.С. Кваліметрична оцінка якості праці промислових підприємств / А.С. Тельнов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 173-177.

 3. Тельнов А.С. Концептуальні засади дослідження факторів впливу на якість праці / А.С. Тельнов // Экономика Крима: научно-практический журнал. – 2011. – № 3 (36). – С. 88-91.

 4. Тельнов А.С. Метрологічне забезпечення в системі управління якістю продукції/ А.С. Тельнов // Экономика Крима: научно-практический журнал. – 2011. – № 4 (37). – С. 128-132.

 5. Тельнов А.С. Прогностична модель розвитку соціальних процесів на підприємстві / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1 (21). – С. 167-171.

 6. Тельнов А.С. Аналіз факторів формування конкурентних переваг промислових підприємств / А.С. Тельнов // Экономические инновации. Регіональний та секторальний розвиток: інституційне, інфраструктурне та інструментальне забезпечення. – Одесса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – Вип 49. – С. 245-252.

 7. Тельнов А.С. Розвиток зарубіжних концепцій управління якістю продукції / А.С. Тельнов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – Т. 3, № 5. – С. 93-98.

 8. Тельнов А.С. Маркетинг соціальних процесів як інноваційний напрямок розвитку торговельних підприємств / А.С. Тельнов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – Т. 3, № 4. – С. 180-184.

 9. Тельнов А.С. Роль інтелектуального капіталу в інноваційному розвитку підприємства  / А.С. Тельнов, С.А. Попель // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2014. – №2 (43). – С. 17-22.

 10. Тельнов А.С. Соціальні стандарти якості як інноваційні моделі управління персоналом / А.С. Тельнов // Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку (22-24 травня 2014 р., м. Хмельницький). – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2014. – С.120-124.

 11. Тенденції і суперечності розбудови інтегрованих систем управління якістю / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – Т. 2, № 5 . – С. 141-147.

 12. Тельнов А.С. Соціальна відповідальність бізнесу у контексті забезпечення якості продукції / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 6. – С. 52-56.

 13. Тельнов А.С. Маркетингові дослідження в системі управління якістю продукції / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова, Ю.В. Довгань // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – №5, т. 1. – С. 181-185.

 14. Тельнов А.С. Соціально-відповідальний маркетинг в діяльності підприємств торгівлі / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. – №6, т. 1. – С. 212-216.

 15. Тельнов А.С. Маркетингові технології просування якісних товарів : зарубіжний досвід / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – №5, т. 2. – С. 159-163.

 16. Тельнов А.С. Особливості оцінки ділових якостей працівників підприємства на засадах маркетингу персоналу / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – №5. – С. 243-248.

 17. Тельнов А.С. Розвиток поведінкової економіки у прийнятті економічних рішень / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування : науковий фаховий журнал / редкол. : О. А. Шевчук (голов. ред.) та ін. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. – Випуск 5. – С. 160-170.

Публікації у зарубіжних виданнях:

 1. Тельнов А.С. Управление качеством на принципах инновационных моделей развития персонала / А.С. Тельнов, С.А. Попель // British Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (January-June). Volume IV. “London University Press”. London, 2014. – 595-600 р. (Scopus).

 2. Тельнов А.С. Побудова прогнозної моделі інноваційного потенціалу промислового підприємства / А.С. Тельнов, С.А. Попель // European Journal of Scientific Research. – 2015. – №1 (8), (January-June). – Р. 113-119. (Scopus).

 3. Тельнов А.С. Активізація персоналу підприємства на засадах таксономічної оцінки інноваційного потенціалу / А.С. Тельнов, С.А. Попель, С.Л. Решміділова // Australian Journal of Education and Science, 2015, No.2. (16) (Juiy-December). Volume II. Sydney University Press; Sydney, 2015. – 222-229 р. (Scopus).

 4. Тельнов А.С. Тенденції розвитку зовнішньо-економічної торгівлі в процесі глобалізації / А.С. Тельнов, І.В. Гвоздецька // European Journal of Scientific Research. – 2016. – №1 (13), (January-June), Volume ІІ. – Р. 665-671. (Scopus).

 5. Тельнов А.С. Особливості управління персоналом на підприємствах торгівлі в сучасних економічних умовах / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова, Н.А. Стеценко // Asian Journal of Scientiic and Educational Research. – 2016. – No.1. (19), January – June, 2016 VOLUME IX “Seoul National University Press”. Р. 83-89. (Scopus).

Матеріали науково-практичних конференцій:

 1. Тельнов А.С. Перспективи та суперечності розвитку якості персоналу в умовах глобалізації / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова //Економічні перспективи підприємництва в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 р., Ірпінь. Т.1. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – С. 388-392.

 2. Тельнов А.С. Вплив якості обслуговування на поведінку споживачів туристичних послуг / А.С. Тельнов, В.В. Панасюк, Я.В. Довганюк // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: тези доп. Міжнародної науко-практичної конф., 15-16 грудня 2017 р., м. Рівне.С.190-192.

 3. Тельнов А.С. Сучасні тенденції діяльності підприємств торгівлі в Україні / А.С. Тельнов // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доповідей ХІІ міжнародної науково-практ. Конференції, 29.11-01.12. 2017 р., м. Хмельницький: ХНУ. – С. 148-150.

 4. Тельнов А.С. Роль людського капіталу за умов постіндустріального розвитку / А.С. Тельнов // Підприємництво в умовах нової економічної і технологічної нормальності суспільства: збірник матеріалів ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні», 18-19 жовтня 2018 р., Ірпінь. Ч.1. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. – С. 43-45.

 5. Тельнов А.С. Ергономічні аспекти якості засобів праці / А.С. Тельнов // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доповідей ХІІІ міжнародної науково-практ. Конференції, 29.11-1.12.2018 р., м. Хмельницький-Кам’янець-Подільський: ХНУ. – 2018. – С. 212-213.

 6. Тельнов А.С. Безконфліктне спілкування у сфері торговельного обслуговування / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference, December 13-14, 2018, Volume I; Editor: Prof. Dr. Badri Gechbaia, Batumi, Batumi Navigation Teaching University Georgia). – С. 54-56.

 7. Тельнов А.С. Ефективність діяльності суб’єктів підприємництва за умов глобалізації / А.С. Тельнов // Збірник тез за матеріалами науковопрактичної INTERNET-конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Механізми та стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів» 19 лютого 2019 року, Харків – Пшеворськ. – С. 128-130.

 8. Тельнов А.С. Удосконалення асортиментної політики в торговельному підприємництві / А.С. Тельнов // Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи: збірник матеріалів ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні», 10-11 жовтня 2019 р., Ірпінь. Ч.1. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. – С. 272-275.

 9. Тельнов А.С. Якісна характеристика асортименту товарів / А.С. Тельнов // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доповідей ХІVміжнародної науково-практ. конференції, 28.11-30.11.2019 р., м. Хмельницький-Сатанів: ХНУ. – 2019. – С. 177-180.

 10. Тельнов А.С. Підходи поведінкової економіки для побудови моделей рішень економічними агентами / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: тези доп. ІІ міжнар. наук. практ. конф. 20-12 лютого 2020 р., м. Рівне. – С. 171-175.

 11. Тельнов А.С. Формування моделі безпечності харчових продуктів та її впровадження на підприємствах аграрного сектору України А.С. Тельнов, К.В. Кулеша // Тези доп. 5-ої Всеукраїнської науково – практичної Інтернет – конференції «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку», 29 травня 2020 р., м. Херсон. Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9070

Методичні вказівки:

 1. Решміділова С.Л., Тельнов А.С. Соціально-економічні основи формування якості: метод. вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки «Маркетинг» та «Товарознавство і торговельне підприємництво» // Електронний аналог друкованого видання / Сертифікат № 20е/15 про визнання електронного освітнього ресурсу навчально-методичною працею Хмельницького національного університету;

 2. Управління якістю в торговельному бізнесі : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 142 с.

МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ

 1. Програма міжнародного підвищення кваліфікації (стажування) без відриву від виробництва в Університеті третього віку у Громадка гміни Громадка, Болеславського повіту, Нижнєсілецького воєводства (Республіка Польща) з 15 лютого 2021 року до 28 травня 2021 року. СЕРТИФІКАТИ

Підвищення кваліфікації

Період проходження: 19.01-19.03. 2015 р.

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації: Хмельницька Торгово-промислова палата, м. Хмельницький, вул. Подільська, 109/1

Вид: Підвищення кваліфікації згідно з планом стажування

Тема: Якісні показники товарів, споживчої цінності товарів в залежності від функціональної вигоди та сукупних витрат споживача

Документ, що видано: Довідка №22-01/210 від 23.03.2015 р.

Вебінар на тему : “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” Сертифікат Тельнова А.С.

Підвищення кваліфікації на курсах за програмою Професійного розвитку викладача з 4 травня 2020 року до 30 травня 2020 року, відповідно до наказу від 04 травня 2020 року № 99-КП.

 

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ

Тельнов А.С. – автор циклу робіт із забезпечення якості продукції, ним розроблено основи підвищення якості методами активізації людського фактора виробництва, які викладено у монографічній роботі „Управління якістю праці на промислових підприємствах”, виданої у 2005 р. Він активно впроваджує власні наукові розробки у навчальний процес і організує студентську наукову роботу.

Сфера наукових інтересів:

 • Квалітивізація економіки в системі створення і освоєння нових товарів

 • Оцінювання відповідності якості товарів як імператив цивілізованого розвитку якості життя

ЗАХОПЛЕННЯ

Активний відпочинок, вивчення наукової та історичної літератури, мисливство, рибальство.