доктор економічних наук
професор кафедри маркетингу Хмельницького національного університету

e-mail: telnovas@khmnu.edu.ua

Наявність вищої освіти:

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1972 р., спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» (кваліфікація за дипломом – інженер-механік)

Наявність і рівень наукового ступеня та вченого звання:

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.13 – 05.02.13 – Машини і агрегати легкої промисловості з 1984 р.

Доцент кафедри організації та нормування праці з 1991 р.

Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), спеціалізована вчена рада Д 41.177.01, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 17 березня 2011 р.

Професор кафедри маркетингу від 1.09.2012 р.

Досвід роботи:

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 38 роки.

Науково-дослідна робота:

Співвиконавець держбюджетних науково-дослідних тем:

– 0197U016015 «Проблеми трансформації місцевої промисловості у процесі реформування економіки України24

– 0102U004047 «Концепція інформаційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності»;

– 0106U0011003 «Прогресивні стратегії і технології управління організаційними структурами підприємств та їх об’єднань»;

– 0107U010024 «Проблеми забезпечення збалансованого розвитку трудового потенціалу за умов структурної модернізації економіки»;

– 0118U00229 «Формування соціально-трудового потенціалу у підвищенні економічної безпеки та прискоренні процесів євроінтеграції».

Член редколегії журналу Вісник Хмельницького національного університету серії «Економічні науки».

Участь в атестації наукових кадрів як члена постійної спеціалізованої вченої ради

Член постійної спеціалізованої Вченої Ради Хмельницького національного університету Д 70.052.01.

Підвищення кваліфікації:

  1. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 р. №155.
  2. Підвищення кваліфікації в Хмельницькій Торгово-промисловій палаті терміном з 02.03.2020 р. до 02.06.2020 р. відповідно до наказу від 27.02.2020 №69-КП. (180 год.), довідка – ТПП №22-01/434,2 від 04.06.2020 р.
  3. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» терміном з 4.05.2020 р. по 30.05.2020 р. відповідно до наказу від 23.06.2020 р. № 144-КП (30 год.)
  4. Міжнародне стажування в Університеті третього віку у Громадка гміни Громадка, Болеславецького повіту (Республіка Польща) терміном з 15.02.2021 р. до 28.05.2021 р. відповідно до наказу від 12.02.2021 №39-КП, (180 год.).
  5. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
  6. Підвищення кваліфікації шляхом участі у вебінарі на тему: “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” відповідно до наказу №99 КП від 4.05.2020 р.
  7. Підвищення кваліфікації за формою інформальної освіти – The 14 th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (August 4-6, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022, (24 год. 0,8 кредитів ECTS),

Наукові та навчально-методичні публікації:

Автор та співавтор більше 200 публікацій наукового та понад 50 навчально-методичного характеру з яких близько 60 статтей опублікованих у фахових виданнях, 2 навчальних посібники, 1 одноосібну монографію, 3 публікації в колективних зарубіжних монографіях, 2 статті в періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus.

Список монографій (у т.ч. колективних) за останні 5 років

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру

Участь у професійних та громадських об’єднаннях:

Член Української асоціації маркетингу (сертифікат УАМ №311 від 15 листопада 2018 р., м. Київ).

Нагороди:

– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (Наказ №174-к від 28.09.1999 р.);

– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України (Наказ №96-к від 13.03.2012 р.);

– „Відмінник освіти України” (посвідчення МОН України № 60454, Наказ № 538-к від 9.07.2002 р., нагрудний знак);

– Подяка Ректора Хмельницького національного університету 20.01.2017 р.

– Подяка Хмельницького національного університету 2022 р.

Трудова діяльність

1.09.1984 р. – 20.03.1985р.  
21.03.1985р. –31.12.1988р.
1.01.1989 р. – 30.06.2003р.
1.07.2003 р. – 31.12.2004р.
1.07.2003 р. – 31.12.2005р.
1.01.2005 р. – 17.10.2007р.
18.10.2007 р.–31.08.2010р.
1.09.2010 р. – 31.08.2011р.
1.09.2011р.–31.08.2012р.
З 1.09.2012р.
З 2018 р.
З 1.09.2022р.
Асистент кафедри організації та нормування праці.  
Старший викладач кафедри організації та нормування праці.
Доцент кафедри організації та нормування праці.
Доцент кафедри управління трудовими ресурсами.
Доцент кафедри управління персоналом та економіка праці.
Завідувач кафедри управління персоналом та економіка праці
Доцент кафедри управління персоналом та економіка праці
Доцент кафедри довузівської підготовки та післядипломної економічної освіти
Професор кафедри довузівської підготовки та післядипломної економічної освіти
Професор кафедри маркетингу та товарознавства
Професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва».
В.о. завідувача кафедри маркетингу

Дисципліни, що викладає:

«Основи стандартизації, метрології та управління якістю, «HR маркетинг», «Соціально-економічні основи формування якості», «Управління якістю».