доктор економічних наук
професор кафедри маркетингу Хмельницького національного університету

e-mail: telnovas@khmnu.edu.ua


Наявність вищої освіти:

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1972 р., спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» (кваліфікація за дипломом – інженер-механік)


Наявність і рівень наукового ступеня та вченого звання:

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.13 – 05.02.13 – Машини і агрегати легкої промисловості з 1984 р.

Доцент кафедри організації та нормування праці з 1991 р.

Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), спеціалізована вчена рада Д 41.177.01, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 17 березня 2011 р.

Професор кафедри маркетингу від 1.09.2012 р.


Досвід роботи:

Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 38 років


Науково-дослідна робота:

Співвиконавець держбюджетних науково-дослідних тем:

– 0197U016015 «Проблеми трансформації місцевої промисловості у процесі реформування економіки України24

– 0102U004047 «Концепція інформаційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності»

– 0106U0011003 «Прогресивні стратегії і технології управління організаційними структурами підприємств та їх об’єднань»

– 0107U010024 «Проблеми забезпечення збалансованого розвитку трудового потенціалу за умов структурної модернізації економіки»

– 0118U00229 «Формування соціально-трудового потенціалу у підвищенні економічної безпеки та прискоренні процесів євроінтеграції»

Член редколегії журналу Вісник Хмельницького національного університету серії «Економічні науки»


Участь в атестації наукових кадрів

Член постійної спеціалізованої Вченої Ради Хмельницького національного університету Д 70.052.01


Підвищення кваліфікації:

Курси підвищення кваліфікації (стажування) в ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» у відділі інтеграції науки, освіти та бізнесу терміном з 1 лютого 2024 року по 1 травня 2024 року, відповідно до наказів № 9-12 від 25.01.2024 р.(6 кредитів/ 180 год.)

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ХНУ за програмою «Організація підготовки та процедура акредитації освітньої програми» з 04 травня по 10 червня 2023 р., наказ №72-кп від 02.05.2023 р.(30 год.)

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)

Міжнародне стажування в Університеті третього віку у Громадка гміни Громадка, Болеславецького повіту (Республіка Польща) терміном з 15.02.2021 р. до 28.05.2021 р. відповідно до наказу від 12.02.2021 №39-КП, (180 год.)

Підвищення кваліфікації в Хмельницькій Торгово-промисловій палаті терміном з 02.03.2020 р. до 02.06.2020 р. відповідно до наказу від 27.02.2020 №69-КП. (180 год.), довідка – ТПП №22-01/434,2 від 04.06.2020 р.

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» терміном з 4.05.2020 р. по 30.05.2020 р. відповідно до наказу від 23.06.2020 р. № 144-КП (30 год.)

Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 р. №155 (120 год.)


Підвищення кваліфікації у неформальній освіті:

Цикл вебінарів «Основи наукометрії» з 2.10.2-23 р. по 5.10.2023 р., сертифікати міжнародного зразка (1 кредит ECTS – 30 годин).

Підвищення кваліфікації за формою інформальної освіти – The 14 th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (August 4-6, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022, (24 год. 0,8 кредитів ECTS)

Наукові та навчально-методичні публікації:

Автор та співавтор більше 200 публікацій наукового та понад 50 навчально-методичного характеру з яких близько 60 статтей опублікованих у фахових виданнях, 2 навчальних посібники, 1 одноосібну монографію, 3 публікації в колективних зарубіжних монографіях, 2 статті в періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus.

Список монографій (у т.ч. колективних) за останні 5 років

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру


Участь у професійних та громадських об’єднаннях:

Член Української асоціації маркетингу (сертифікат УАМ №311 від 15 листопада 2018 р., м. Київ).


Нагороди:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (Наказ №174-к від 28.09.1999 р.).

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України (Наказ №96-к від 13.03.2012 р.).

«Відмінник освіти України» (посвідчення МОН України № 60454, Наказ № 538-к від 9.07.2002 р., нагрудний знак)

Подяка Ректора Хмельницького національного університету 20.01.2017 р.

Подяка Хмельницького національного університету 2022 р.


Трудова діяльність:

1.09.1984–20.03.1985 рр. – Асистент кафедри організації та нормування праці

21.03.1985–31.12.1988 рр. – Старший викладач кафедри організації та нормування праці

1.01.1989–30.06.2003 рр. – Доцент кафедри організації та нормування праці

1.07.2003–31.12.2004 рр. – Доцент кафедри управління трудовими ресурсами

1.07.2003–31.12.2005 рр. – Доцент кафедри управління персоналом та економіка праці

1.01.2005–17.10.2007 рр. – Завідувач кафедри управління персоналом та економіка праці 

18.10.2007–31.08.2010 рр. – Доцент кафедри управління персоналом та економіка праці 

1.09.2010–31.08.2011 рр. – Доцент кафедри довузівської підготовки та післядипломної економічної освіти 

1.09.2011–31.08.2012 рр. – Професор кафедри довузівської підготовки та післядипломної економічної освіти 

З 1.09.2012 р. – Професор кафедри маркетингу та товарознавства

З 2018 р. – Професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва

1.09.2022–31.08.2023 рр. – В.о. завідувача кафедри маркетингу

З 1.09.2023 р. – Професор кафедри маркетингу


Дисципліни, що викладає:

«Маркетинговий менеджмент», «HR маркетинг», «Стандартизація, метрологія та управління якістю», «Управління якістю», «Соціально-економічні основи формування якості».