Положення про науковий центр “Маркетингових ініціатив” Хмельницького національного університетуОсновна мета діяльності Центру маркетингових ініціатив полягає у проведенні фундаментальних і прикладних ринкових досліджень для розв’язання комплексних завдань у сфері маркетингу та вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки у розвитку суспільства, культури, економіки України.

Напрями діяльності Центру маркетингових ініціатив:

 • забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців із маркетингу шляхом поглиблення теоретичних знань студентів і набуття ними практичних навичок із проведення маркетингових досліджень та організації діяльності у сфері маркетингу;
 • забезпечення бази проходження практик студентами спеціальності 075 Маркетинг;
 • встановлення і координації співпраці з провідними закладами освіти України і країн ближнього зарубіжжя та стейкхолдерами;
 • ініціювання, розробка проєктів і проведення науково-дослідних, пошукових та інформаційно-пошукових робіт у сфері маркетингу;
 • проведення моніторингу, комплексних і систематизованих маркетингових досліджень ринків товарів і послуг, ринкового середовища, споживачів, конкурентів тощо, галузеві дослідження із підготовкою звітів та розробкою пропозицій щодо удосконалення маркетингової діяльності замовників;
 • розробка коротко- середньо- та довгострокових маркетингових планів і стратегії маркетингового розвитку замовників;
 • надання послуг маркетингового консалтингу з питань: організації, удосконалення та інформаційно-аналітичної підтримки маркетингової діяльності; створення корпоративного стилю, бренду підприємства; проведення рекламних кампаній та PR-акцій; медіапланування; SMM-планування; Digital-аналітики, аудиту соціальних мереж і сайту замовників;
 • підтримка та координація впровадження результатів маркетингових, наукових і науково-освітніх проєктів в навчальний процес та діяльність замовників;
 • реалізація програм маркетингового навчання: бізнес-семінарів, курсів, практикумів, майстер-класів, стажування, підвищення професійної компетентності для бажаючих отримати сучасні теоретичні знання та практичні навички із маркетингової діяльності;
 • участь у підготовці наукових і науково-освітніх проєктів за тематикою роботи Центру до подачі в міжнародні та українські фонди і програми;
 • розв’язання комплексних завдань у сфері маркетингу для реалізації наукових розробок викладачів кафедри маркетингу на практиці.

На базі Центру маркетингових ініціатив виконано: 5 держбюджетних та 10 госпдоговірних науково-дослідних роботи, в тому числі за останніх 5 років: «Управління інноваціями у плануванні і маркетингу на засадах маржинального підходу» (№ ДР 0117U001169, 2017-2019 рр.), «Формування механізмів маркетингового управління дистрибутивною політикою підприємства» (№ 0117U005269, 2018-2019), замовник ТОВ-підприємство «АВІС», Маркетингова стратегія формування міжфірмових зв’язків підприємства (№ 0121U111778, 2021-2023), замовник ТОВ «Металсервіс», «Формування стратегії просування підприємства в інтернет-мережі на засадах SMM-маркетингу» (№ 0122U201589, 2022-2023), замовник ТОВ «ХІЛАРІ КОСМЕТІКС».

За час існування Центру маркетингових ініціатив її учасниками було проведено XVII Міжнародних науково-практичних конференцій «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», V Всеукраїнських науково-практичних конференцій студентів та молодих вчених «Маркетинг очима молоді», Х Регіональних конкурси студентських рекламних проєктів, V Всеукраїнських конкурси дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг», опубліковано понад 400 наукових публікацій за напрямами науково-дослідницької діяльності центру, з них 20 публікацій у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Ефективну діяльність Центру маркетингових ініціатив забезпечує дослідницька діяльність науково-педагогічних працівників кафедри маркетингу, здобувачів спеціальності
075
«Маркетинг» та співпраця зі стейкхолдерами.

 

29016, м. Хмельницький
вул. Інститутська. 11; аудиторія 4-407
тел. +38 067 45 67 361
Електрона адреса: marketyng@khmnu.edu.ua