Науково-дослідна робота викладачів кафедри маркетингу в межах другої половини дня до 2023 року здійснювалася за науковим напрямом:

«Дослідження маркетингового механізму функціонування підприємств в ринкових умовах».

Дослідження проводилися за трьома підтемами:

1. Проведення маркетингових досліджень в ринкових умовах

Виконавці: 

Бойко Р.В., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу, Закрижевська І.В., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу, Нянько В.М., доц., доцент кафедри маркетингу.

2. Формування інноваційної маркетингової стратегії в ринкових умовах

Виконавці: 

Андрушкевич З.М., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу, Забурмеха Є.М., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу, Карпенко В.Л., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу.

3. Управління якістю та безпечністю товарів і послуг

Виконавці: 

Тельнов А.С., д.е.н., проф., професор кафедри маркетингу, Решміділова С.Л., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри маркетингу з 2023 року в межах другої половини дня здійснюється за науковим напрямом: 

«Маркетингові механізми підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг у концепції постіндустріального суспільства».

Керівник

Тельнов А.С., д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу.

Виконавці

Андрушкевич З.М., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу, Бойко Р.В., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу, Забурмеха Є.М., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу, Закрижевська І.В., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу, Карпенко В.Л., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу, Решміділова С.Л., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу, Нянько В.М., доц., доцент кафедри маркетингу.

Дослідження передбачає:

 • розроблення методичних підходів до розвитку HR-маркетингу як основи конкурентних переваг виробництва товарів та послуг;
 • розроблення методичних підходів програмно-цільового проєктування конкурентних товарів і послуг;
 • формування стратегії управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах євроінтеграції;
 • управління розвитком маркетинг-логістичної діяльності бізнес-суб’єктів в умовах креативної економіки;
 • організацію міжфірмової взаємодії суб’єктів підприємництва в умовах цифрової трансформації;
 • формування корпоративних інноваційно-маркетингових процесів підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізаційних викликів;
 • проведення маркетингових досліджень в ринкових умовах.

За останні 5 років на кафедрі маркетингу здійснювалася робота над держбюджетною темою «Управління інноваціями у плануванні і маркетингу на засадах маржинального підходу» (державний реєстраційний номер 0117U001169, 2017–2019 рр.).

Науковий керівник: Орлов О.О., д.е.н., проф., професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва.

Предмет дослідження – теоретичні та прикладні аспекти до вирішення проблем гнучкого управління витратами, прибутком та цінами, подолання збитковості підприємств, маркетингового забезпечення інноваційної діяльності та ефективного управління потенціалом.

Об’єкт дослідження – процеси управління витратами, прибутком і цінами, розрахунки щодо визначення та подолання збитковості, оцінювання впливу маркетингової складової на інноваційну діяльність підприємств, управління  їх потенціалом на основі концепції маржинального доходу.

Основною метою роботи є розробка методологічних та методичних засад впровадження інновацій у планування і маркетингову діяльність на основі концепції маржинального доходу.

Основні завдання:

 • розробити гнучку систему управління витратами, прибутком та цінами на основі концепції маржинального доходу;
 • розробити методичні рекомендації щодо формування цін на інноваційну продукцію з урахуванням маркетингових витрат та технологій;
 • запропонувати механізм оцінювання та управління потенціалом підприємства з урахуванням концепції маржинального доходу.

В результаті роботи над темою авторами було сформовано концептуальний підхід до імплементації механізму взаємодії промислових підприємств з неприбутковими організаціями.

Реалізація проєкту на практиці дозволила:

 • створити гнучку систему управління витратами, прибутком та цінами, що дозволить приймати рішення за умов зміни ринкової кон’юнктури і у цьому зв’язку вирішити проблеми подолання збитковості чи її недопущення;
 • реалізувати анти витратний підхід до формування цін на нову продукцію з урахуванням створення «цінності» і розподілу її між виробником і споживачем продукції;
 • створити на підприємствах систему маркетингового забезпечення інноваційної діяльності та ефективного управління потенціалом.