Кафедра Маркетингу і торговельного підприємництва заснована у Хмельницькому національному університеті 01.07.2003 р. як кафедра Маркетингу при факультеті бізнесу та права (наказом №156 від 26.06.2003 р.).

Проте історія спеціальності «Маркетинг» у Хмельницькому національному університеті починається ще з 1998 року, саме в цьому році відбувся перший набір студентів на цю спеціальність. На той момент підготовку маркетологів здійснювала кафедра економіки підприємства та підприємництва (завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор Орлов О.О.), саме кафедра економіки здійснила перший випуск молодих фахівців за цією спеціальністю.

До створення кафедри маркетингу значних зусиль доклала декан факультету бізнесу та права кандидат економічних наук, доцент Торгова Лідія Володимирівна, яка і стала першим завідувачем кафедри.

У різні роки посаду завідувача кафедри маркетингу обіймали такі науковці, доктори економічних наук, професори, як: Гудзинський О.Д., Чухрай Н.І., Орлов О.О., Войнаренко М.П. Крім того значний внесок у розвиток кафедри зробили: Майорова Н.І. та Рясних Є.Г.

На даний момент кафедру очолює Ковальчук Світлана Володимирівна, яка у 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата наук за спеціальністю 08.06.05 «Маркетинг» («Економічна оцінка нововведень на засадах інноваційного маркетингу»), у 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» («Маркетингові стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств»), а у 2015 р. отримала вчене звання професора кафедри маркетингу і товарознавства.

Завідувачка кафедри маркетингу і торговельного підприємництва ХНУ,

доктор економічних наук, професор, Ковальчук Світлана Володимирівна

Кафедра постійно розвивається та зазнає трансформаційних змін. У 2014 р., реагуючи на швидкі зміни на ринку праці, у ХНУ започатковано підготовку фахівців за спеціальністю «Товарознавство і торговельне підприємництво». Цьому значною мірою слугували такі факти: по-перше, можливість здійснювати таку підготовку бакалаврів на базі молодших спеціалістів за цією спеціальністю, яких у достатній кількості випускають ЗПВО м. Хмельницького і Хмельницької області, і з якими плідно співпрацює кафедра

Трішкина Н.І.,
директор ХТЕК КНТЕУ,
кандидат економічних наук, доцент (2015 р.)

 

 

 

 

 

 

по-друге, на кафедру прийшов працювати

доктор економічних наук,

професор Тельнов Анатолій Сергійович,

який фахово очолив цей напрям

 

 

 

 

 

 

Під впливом трансформаційних процесів на ринку праці визріла необхідність проводити підготовку кардрів вищої кваліфікації за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  Кафедра відразу ж відреагувала на потребу ринку і у 2015 р. розпочала підготовку фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Торгівля».

З 2018 року за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється підготовка фахівців за освітньою програмою «Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика». Чому передувала зміна назви кафедри: згідно Наказу №78 від 31.05.2017 р. кафедра стала називатися «Маркетингу і торговельного підприємництва».

Кафедра маркетингу і торговельного підприємництва входить до складу факультету економіки і управління та є випусковою кафедрою за денною, заочною та дистанційною формами навчання для спеціальностей:

  • 075 «Маркетинг» за освітньою програмою «Маркетинг» за РВО бакалавр, магістр та доктор філософії;
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика» за РВО бакалавр та магістр.

Навчально-педагогічний персонал кафедри постійно працює над підвищенням кваліфікації та власного наукового рівня. Якщо на момент заснування кафедри у її складі було лише 3 кандидати економічних наук: Ковальчук С. В., Ревякін О. С. і Бойко Р.В., а рівень забезпечення кадрами вищої кваліфікації знаходився на межі 40%

Колектив кафедри маркетингу 2008 р.

(Забурмеха Є.М., Чемера Н.Я., Ковальчук С.В., Бойко Р.В., Захарчук І.В.)

то на сьогодні кафедра має найвищий показник серед випускових кафедр гуманітарного спрямування, який сягає 96%.

Колектив кафедри маркетингу 2018 р.

(Тельнов А.С., Андрушкевич З.М., Лісовський І.В., Казакова А.А.,Ковальчук С.В., Орлов О.О.,Гвоздецька І.В.,Бойко Р.В., Решміділова С.Л., Забурмеха Є.М. Дражниця С.А.)

За час існування кафедри її навчально-педагогічний персонал постійно працює над підвищенням своїх кваліфікації та наукового рівня. На сьогоднішній день на кафедрі маркетингу на постійній основі працюють 3 доктори наук, професори; 9 кандидатів наук доцентів (1 кандидат наук, доцент є зовнішнім сумісником); 1 старший викладач без наукового ступеня. Склад кафедри характеризується поєднанням досвідчених викладачів (які мають науково-педагогічний стаж більше 10 років – 75 %) з початківцями (від 5 до 10 років науково-педагогічної діяльності – 25 %).

На засіданнях кафедри щорічно обговорюються питання перегляду освітніх програм у відповідь на запити роботодавців, пропозицій стейкхолдерів, результатів опитування здобувачів та випускників щодо якості навчання та відповідності ОП потребам ринку праці

Обговорення пропозицій стейкхолдерів,

щодо внесення змін в освітні програми

на засіданні кафедри маркетингу і торговельного підприємництва, 2020 р.

 

На кафедрі діють дві наукові школи: «Маркетинг-логістичні технології в умовах трансформаційних змін» та «Інновації у плануванні підприємницької діяльності на основі концепції маржинального доходу», які визначають напрями наукових досліджень здобувачів та поєднують:

1.підготовку і захист кандидатських і докторських дисертацій.

  • під керівництвом д.е.н., проф. Орлова О.О. захищено 3 докторських дисертацій: Лук’янової В.В. «Механізм діагностики діяльності підприємств з урахуванням ризику» (2008 р.), Стадник В.В. «Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур» (2009 р.), Гончар О.І. «Управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції» (2015 р.) та 37 кандидатських дисертацій;
  • під керівництвом Ковальчук С.В. захищено: 1 докторську дисертацію: Ковінько Олена Миколаївна «Маркетингове управління бізнес-діяльністю підприємств в умовах міжнародної диверсифікації» та 17 кандидатських дисертацій (остання робота захищена Семеновим Костянтином Леонідовичем на тему: «Маркетинг-логістичне забезпечення підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах» з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг» на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 70.052.007 у Хмельницькому національному університеті).
  • над здобуттям наукового ступеня доктора економічних наук працюють 3 науковці, над здобуттям наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 075 «Маркетинг» – 9 здобувачів.

2. підготовку і публікації монографій та навчально-методичних посібників з грифом МОН і Хмельницького національного університету

3.отримання свідоцтв про реєстрацію авторських прав. Загалом за ці роки отримано 15 свідоцтв та 2 патенти (на дослідний зразок та торговий знак).

Наукові публікації викладачів
кафедри марктеингу і торговельного підприємництва

На кафедрі щорічно проводяться 2 міжнародні науково-практичні конференції, в рамках яких організовуються  круглі столи із роботодавцями та стейкхолдерами. У кожній із конференцій  щороку приймає участь від 130 до 200 учасників як із України, так і з країн дальнього (Німеччина, США, Словакія, Польща, Угорщина) та ближнього (Грузія, Білорусь) зарубіжжя.

У 2020 році було проведено ХV МНПК «Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки»

Незмінний Голова конференції,

доктор економічних наук,

завідувач кафедри маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка»,

Крикавський Євген Васильович

 

 

 

та ХІХ МНПК «Проблеми планування в ринкових умовах».

На базі кафедри проводяться маркетингові дослідження на замовлення університету й інших господарюючих суб’єктів. З цією метою на кафедрі ще у 2007 р. створено Центр маркетингових ініціатив (ЦМІ ХНУ). У різні роки ЦМІ було проведено дослідження для ТОВ «Корвет», мережі АЗС «АВІАС», ТОВ «Поліграфіст-2», ТОВ «Дуглас», ТМ «Хлібосол», регулярно здійснюються дослідження для ХФ ПАТ КБ «ПриватБанк» та інших організацій та закладів.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється в рамках загальнокафедральної теми: «Дослідження маркетингового механізму функціонування підприємств в ринкових умовах». Крім того викладачі кафедри приймають участь у виконанні науково-дослідних робіт.

За останні п’ять років викладачі кафедри маркетингу прийняли участь у роботі більше, ніж 75 міжнародних науково-практичних конференцій, опублікували більше 150 статей у наукових фахових виданнях.

За підсумками останнього десятиріччя кафедра постійно входить в трійку кращих кафедр Хмельницького національного університету як за рейтинговим оцінюванням, так і за результатами науково-дослідної діяльності у групі профілюючих кафедр.

Проте будь-яка оцінка діяльності колективу кафедри буде зведеною нанівець, якщо ця робота не буде спрямовуватися на підготовку висококваліфікованих фахівців. Як зазначалося вище, кафедра здійснює підготовку за двома спеціальностями: 075 «Маркетинг» за освітньою програмою «Маркетинг» за РВО бакалавр, магістр та доктор філософії; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика» за РВО бакалавр та магістр.

Високий професійний рівень підготовки студентів дозволяє кафедрі досягати високих показників щодо їх подальшого працевлаштування. Понад 90% випускників кафедри працюють згідно отриманих спеціальностей.

 

Такий результат досягається у тому числі і за рахунок того, що до навчального процесу постійно залучаються висококваліфіковані спеціалісти в галузі маркетингу, логістики, торговельного бізнесу для читання спеціальних курсів чи проведення тренінгів, майстер-класів тощо. Серед них: Ліпич Л.Г. (доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету, Волинський національний університет імені Лесі Українки), Лилик І.В. (кандидат економічних наук, доцент, генеральний директор Української Асоціації Маркетингу), Чухрай Н.І. (доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»), Крикавський Є.В. (доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»), Кендюхов О. В. (доктор економічних наук, професор, Президент Всеукраїнської спілки вчених-економістів).

Також необхідно зазначити, що студенти вже з 1-го курсу приймають активну участь у проведенні маркетингових досліджень під керівництвом викладачів кафедри; у різноманітних конкурсах наукових робіт за маркетинговою тематикою; у конкурсах рекламних проектів.

Лауреати регіонального конкурсу реклами

Найвагомішими результатами, що характеризують якість підготовки спеціалістів кафедрою є зовнішні показники. До таких належать регулярні участі студентів у ІІ етапі всеукраїнської олімпіади з маркетингу, участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, конференціях, отримані місця та грамоти на них.

Студенти спеціальності маркетинг регулярно приймають участь в ІІ етапі всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу як за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, так і за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, і мають неабиякі щорічні досягнення в цьому напрямі

 

Студенти кафедри мають активні креативні погляди, які відтворюють в активній життєвій позиції

Флешмоб «Відкрий серце для України»

Патріотичний флешмоб за участі студентів кафедри

 

Також в університеті вже стало традиційним проведення «Дня маркетолога» 2012 -2018 рр.

«День маркетолога»

Нагороди знаходять своїх героїв

День маркетолога 2014 року почався проведенням благодійного ярмарку

У святкових торгах взяли участь  випускники і партнери кафедри маркетингу, серед яких найбільш відомими є: ТОВ «ТМ Насолода», мережа магазинів «Кошик» та «3D», ТОВ «Глобал-Транс-Лізинг» та ПАТ КБ «ПриватБанк».Кошти зібрані на ярмарку передані в зону АТО.

Гідним продовженням Дня маркетолога став патріотично-виховний захід «Україна – європейський бренд!», в процесі якого взяли участь студенти всіх курсів навчання спеціальностей «Маркетинг» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Також важливою специфікою кафедри маркетингу і торговельного підприємництва є її тісний зв’язок із випускниками, саме тому святкування «Дня маркетолога» завершує «Круглий стіл: обери свою кар’єру». В цьому заході приймають участь студенти всіх курсів та спеціальностей кафедри маркетингу і торговельного підприємництва, викладачі кафедри, а також випускники та фахівці у галузі маркетингу, логістики, торговельного бізнесу

Перший круглий стіл з випускниками кафедри (2008 р.)

 

«Стати фахівцем із спеціальностей 075 «Маркетинг» ОП «Маркетинг» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОП «Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика» –
це гарантія успішного майбутнього!» –
упевненні здобувачі вищої освіти та викладачі
кафедри маркетингу і торговельного підприємництва
Хмельницького національного університету
та понад усе бажають, щоб це майбутнє було мирним!

 НАВЧАЄМОСЯ САМІ – НАВЧАЄМО СТУДЕНТІВ ФОРМУЄМО ФАХОВУ БІЗНЕС-ЕЛІТУ