Кафедра Маркетингу заснована у Хмельницькому національному університеті 01 липня 2003 року при факультеті бізнесу та права (наказом № 156 від 26.06.2003 р.).

Проте історія спеціальності «Маркетинг» у Хмельницькому національному університеті починається ще з 1998 року, саме в цьому році відбувся перший набір студентів на спеціальність. На той момент підготовку маркетологів здійснювала кафедра Економіки підприємства та підприємництва (завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Орлов Олівер Олексійович), на якій відбувся перший випуск молодих фахівців за цією спеціальністю.

доктор економічних наук, професор Орлов Олівер Олексійович

До створення кафедри маркетингу значних зусиль доклала декан факультету бізнесу та права кандидат економічних наук, доцент Торгова Лідія Володимирівна, яка і стала першим завідувачем кафедри.

кандидат економічних наук, доцент Торгова Лідія Володимирівна

У різні роки посаду завідувача кафедри маркетингу обіймали такі науковці, доктори економічних наук, професори, як: Гудзинський О.Д., Войнаренко М.П., Чухрай Н.І. Значний внесок у розвиток кафедри зробила Майорова Н.І.

Із 16.02.2005 р. по 31.08.2022 р. завідувачем кафедри маркетингу була доктор економічних наук, професор Ковальчук Світлана Володимирівна.

доктор економічних наук, професор Ковальчук Світлана Володимирівна

З 1 вересня 2022 р. по 31 серпня 2023 р. завідувачем кафедри маркетингу був доктор економічних наук, професор Тельнов Анатолій Сергійович.

 доктор економічних наук, професор Тельнов Анатолій Сергійович

З 1 вересня 2023 р. завідувач кафедри маркетингу кандидат економічних наук, доцент Закрижевська Ірина Василівна.

 кандидат економічних наук, доцент Закрижевська Ірина Василівна

Кафедра постійно розвивається та зазнає трансформаційних змін.

У 2014 році, реагуючи на швидкі зміни на ринку праці та потреби здійснювати підготовку бакалаврів на базі молодших спеціалістів, яких у достатній кількості випускають ЗПВО м. Хмельницького і Хмельницької області, і з якими плідно співпрацює кафедра, була відкрита нова спеціальність 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», а кафедру «Маркетингу» реорганізовано в кафедру «Маркетингу і товарознавства» (наказ №168 від 21.11.2014 р.).

Під впливом трансформаційних процесів на ринку праці виникла необхідність проводити підготовку кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Кафедра відреагувала на потребу ринку і у 2015 р. розпочала підготовку фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Торгівля». З 01 липня 2017 року кафедра «Маркетингу і товарознавства» перейменована на кафедру «Маркетингу і торговельного підприємництва» (наказ №78 від 31.05.2017 р.).

Із 2018 до 2022 року на кафедрі здійснювалася підготовка фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійною програмою «Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика».

На виконання рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 30.06.2022 р., із метою оптимізації організаційної структури університету, підготовку фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за різними освітньо-професійними програмами об’єднано на базі кафедри Економічної теорії, підприємництва та торгівлі. Із 1 вересня 2022 року кафедру «Маркетингу та торговельного підприємництва» перейменовано на кафедру «Маркетингу» (наказ № 76 від 30.06.2022 р.).

Сьогодні кафедра Маркетингу входить до складу факультету економіки і управління та є випусковою за спеціальністю 075 «Маркетинг» ОП «Маркетинг» за РВО бакалавр, магістр та доктор філософії за денною та заочною формами навчання.

На базі кафедри проводяться маркетингові дослідження на замовлення університету та інших господарюючих суб’єктів. З цією метою на кафедрі ще у 2007 р. створено Центр маркетингових ініціатив (ЦМІ ХНУ).

Навчально-педагогічний персонал кафедри маркетингу постійно підвищує свою кваліфікацію та науковий рівень, що дає змогу реалізовувати освітні програми відповідно до сучасних вимог фахової підготовки студентів спеціальності Маркетинг.

На засіданнях кафедри щорічно обговорюються питання перегляду освітніх програм у відповідь на запити роботодавців, пропозиції стейкхолдерів, результати опитування здобувачів та випускників щодо якості навчання та відповідності освітніх програм потребам ринку праці.

Робота кафедри спрямована на підготовку фахівців у сфері маркетингу, які володіють глибокими теоретичними і практичними знаннями, уміннями і навичками, високою професійною кваліфікацією, є патріотами держави.

Високий професійний рівень підготовки студентів дозволяє кафедрі досягати високих показників щодо їх подальшого працевлаштування. Понад 90% випускників кафедри працюють згідно отриманої спеціальності.

Такий результат досягається, у тому числі, і за рахунок того, що до навчального процесу постійно залучаються роботодавці, стейкхолдери, висококваліфіковані спеціалісти в галузі маркетингу, логістики, торговельного бізнесу для читання лекцій, проведення тренінгів, майстер-класів тощо.

Колектив кафедри маркетингу, вересень 2023 р.

«Стати фахівцем із спеціальності 075 «Маркетинг» – це гарантія успішного майбутнього!» – упевненні здобувачі вищої освіти та викладачі кафедри маркетингу Хмельницького національного університету
та понад усе бажають, щоб це майбутнє було мирним!