Освiтньо-професійна програма «Маркетинг» ОС Магістр

Гарант освітньої програми: Ірина ЗАКРИЖЕВСЬКА, к.е.н., доц.

Мета програми: Формування особистості фахівця, який володіє системними знаннями, фаховими компетентностями, інноваційним, креативним мисленням та здатен розв’язувати складні нестандартні задачі і проблеми в сфері маркетингу у процесі навчання та/або в професійній діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Особливості програми: Підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні успішно конкурувати у галузі маркетингу підприємств різних сфер діяльності та форм власності на основі принципів інноваційного розвитку та сучасних інформаційних технологій, а також інтеграції навчального та виробничого процесів із залученням спеціалістів-практиків (професіоналів) та інших стейкголдерів.

Освітньо-професійна програма 2021

Освітньо-професійна програма 2020

Освітньо-професійна програма 2019