Кандидат економічних наук
Доцент кафедри маркетингу Хмельницького національного університету

e-mail: reshmidilovasl@khmnu.edu.ua

Наявність вищої освіти:

Технологічний університет Поділля, 1998 р., спеціальність ”Менеджер виробничої сфери”, кваліфікація: інженер-економіст

Наявність і рівень наукового ступеня та вченого звання:

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка підприємства та організація виробництва, спеціалізована вчена рада К 29.051.01 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з 2002 р.

Доцент кафедри управління персоналом та економіки праці з 2006 р.

Досвід роботи:

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 20 років.

Підвищення кваліфікації:

  1. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 р. №155.
  2. Підвищення кваліфікації в Хмельницькій Торгово-промисловій палаті терміном з 02.03.2020 р. до 02.06.2020 р. відповідно до наказу від 27.02.2020 №69-КП. (180 год.), довідка – ТПП №22-01/431,1 від 04.06.2020 р.
  3. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» терміном з 4.05.2020 р. по 30.05.2020 р. відповідно до наказу від 23.06.2020 р. № 144-КП (30 год.) 
  4. Міжнародне підвищення кваліфікації «The International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing)» на основі III Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічнихпрацівників «Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності» з 3.12.2021р. по 20.01.2022 р. відповідно до наказу від 30 листопада 2021 р. № 321-КП, сертифікат-Нобелівський курс № 5703 (180 год)
  5. Підвищення кваліфікації у Хмельницькому національному університеті за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
  6. Підвищення кваліфікації шляхом участі у вебінарі на тему: “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” відповідно до наказу №99 КП від 4.05.2020 р. 
  7. Підвищення кваліфікації за формою інформальної освіти – The 14 th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (August 4-6, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022, (24 год. 0,8 кредитів ECTS),

Наукові та навчально-методичні публікації:

Автор та співавтор більше 100 публікацій наукового та понад 30 навчально-методичного характеру з яких близько 50 статей опублікованих у фахових виданнях, 1 навчальний посібник, 4 публікації в колективних зарубіжних монографіях, 1 стаття в періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus.

Список монографій (у т.ч. колективних) за останні 5 років 

Список публікацій у фахових виданнях України та періодичних виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus за останні 5 років

Список навчально-методичних публікацій за останні 5 років 

Участь у конференціях та публікації апробаційного характеру 

Участь у професійних та громадських об’єднаннях:

Член Української асоціації маркетингу (сертифікат УАМ №308 від 15 листопада 2018 р., м. Київ).

Нагороди:

Грамота Хмельницького національного університету 2022 р.

Трудова діяльність

З 3.12.2003 р. – Старший викладач кафедри економіки підприємства та підприємництва.

З 1.09.2003 р. – Старший викладач кафедри управління трудовими ресурсами.

З 1.09.2004 р. – Доцент кафедри управління персоналом та економіка праці.

З 2.01.2013 р. – Доцент кафедри маркетингу та товарознавства.

З 2018 р. – Доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва».

З 1.09.2022 р. – Доцент кафедри маркетингу.

Дисципліни, що викладає:

«Університетська освіта, «Конфлікти та шляхи їх подолання в професійній діяльності», «Основи наукових досліджень», «Навчальна практика: вступ до фаху».