Решміділова Світлана Леонідівна

 

Кандидат економічних наук.
Доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

   

e-mail: rl.svetlana@ukr.net

Решміділова Світлана Леонідівна, 26 грудня 1975 р.н., м. Хмельницький.

Освіта:

– у 1998 р. закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю ”Менеджер виробничої сфери”;

– з 1998 р. по 2001 р. – навчання в аспірантурі Технологічного університету Поділля;

– у 2002 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля захистила дисертацію на тему: «Забезпечення якості продукції на основі соціального управління якістю роботи» за спеціальністю 08.06.01 – Економіка підприємства та організація виробництва.

Етапи професійного становлення:

– з 1998 р. по 2001 р. – ассистент кафедри управління трудовими ресурсами;

– з 2002 р. по 2003 р. – старший викладач кафедри економіки;

– з 2004 р. по 2012 р. – доцент кафедри управління персоналом і економіки праці;

– з січня 2013 р. – доцент кафедри маркетингу.

Науковий ступінь, вчені звання:

– Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка підприємства та організація виробництва (диплом кандидата економічних наук зі спеціальності економіка підприємства і організація виробництва ДК № 016547 від 13 листопада 2002 р., протокол № 33-06/10);

– Доцент кафедри управління персоналом та економіки праці (Рішення Атестаційної колегії від 15 червня 2006 р. протокол № 3/61-Д).

Нагороди:

– Грамота Хмельницького національного університету за високі досягнення у науковій роботі (2011 р.).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Педагогічний стаж: 17 років.

Публікації: Загальна кількість, всього 75

у тому числі:

навчальних посібників 1

статті:

у наукових фахових виданнях 50

в матеріалах конференцій 22

у наукометричній базі даних “SCOPUS” – 2

Приймала участь у таких Міжнародних науково-практичних конференціях:

– VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки»; (м. Хмельницький, 6–8 грудня 2012 р.);

– ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах», 27-29 вересня 2013 р., м. Алушта;

– VIII Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки», 24 – 26 жовтня 2013 р., м. Хмельницький;

– ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», 4-6 грудня 2014 року, м. Хмельницький;

– ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку», 22-24 травня 2014 р., м. Хмельницький;

– Х Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», 3 – 5 грудня 2015 р., м. Хмельницький;

– Всеукраїнська інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні», 27-28  жовтня 2016 р., Ірпінь.

Науково-методичні праці:

Навчальні посібники:

Тельнов А.С., Данюк В.М., Решміділова С.Л., Сандуленко М.Ю., Перепельчук Т.В. Організація праці: [навч. посібник]. – К.: КНЕУ, 2009. – 332 с.

Монографії:

1. Telnov A.S., Reshmidilova S.L. Personnel marketing as a method to increase labor productivity / Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 2. – Р. 153-163.

2. Reshmidilova S.L. Marketing personnel as an effective method of development the personnel policy enterprise/ Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2019. – Vol. 2. – Р. 198-206.

Дистанційні курси (модулі дистанційного навчання):

Розроблено модулі для дистанційного навчання з дисциплін: «Основи наукових досліджень» (модуль №819), «Конфлікти та шляхи їх подолання в торгівлі» (модуль №1237), «Конфлікти та шляхи їх подолання в маркетингу» (модуль №1057), «Конфлікти та шляхи їх подолання в маркетингу і торгівлі» (модуль №1073), «Історія споживчої кооперації» (модуль №1245), «Організація праці в торгівлі»» (модуль №1250), «Університетська освіта» (модуль №629), Практикум з фаху (модуль №1435).

Основні публікації у фахових виданнях:

 1. Основи організації праці на принципах її гуманізації / С.Л. Решміділова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2008. – №.32 – С. 336-342.

 2. Методологічні аспекти оцінювання якості роботи / С.Л. Решміділова // Вісник Донбаської Державної Машинобудівної Академії. – 2009. – № 3(17). – С. 205-209.

 3. Трудовий потенціал у контексті забезпечення якості продукції / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – Т. 1, № 6. – С. 52-58.

 1. Прогностична модель розвитку соціальних процесів на підприємстві / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1 (21). – С. 167-171.

 2. Аналіз й перспективи розвитку сучасних методів соціального управління торговельними підприємствами / С.Л. Решміділова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – Т. 1, № 4. – С. 26-32.

 3. Розвиток технологічно взаємозв’язаних напрямів організації праці на торговельних підприємствах / С.Л. Решміділова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – Т. 2, № 6. – С. 246-249.

 4. Товарознавчі аспекти маркетингу продукції підвищеної якості / С.Л. Решміділова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – Т. 3, № 4. – С.98-101.

 5. Психологічні аспекти торговельного обслуговування / С.Л. Решміділова // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2014. – Т. 2, № 5 . – С. 133-136.

 6. Тенденції і суперечності розбудови інтегрованих систем управління якістю / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – Т. 2, № 5 . – С. 141-147.

 7. Решміділова С.Л., Тельнов А.С. Соціальна відповідальність бізнесу у контексті забезпечення якості продукції // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 6. – С. 52-56.

 8. Решміділова С.Л., Тельнов А.С., Довгань Ю.В. Маркетингові дослідження в системі управління якістю продукції // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – №5, т. 1. – С. 181-185.

 9. Решміділова С.Л., Тельнов А.С. Соціально-відповідальний маркетинг в діяльності підприємств торгівлі // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. –2017. – № 6, т. 1. – С. 212-216.

 10. Решміділова С.Л., Тельнов А.С. Маркетингові технології просування якісних товарів : зарубіжний досвід // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. –2018. – №5, т. 2. – С. 159-163.

 11. Решміділова С.Л. Особливості оцінки ділових якостей працівників підприємства на засадах маркетингу персоналу / С.Л. Решміділова, А.С. Тельнов // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – №5. – С. 243-248.

 12. Решміділова С.Л. Розвиток поведінкової економіки у прийнятті економічних рішень / С.Л. Решміділова, А.С. Тельнов // Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування : науковий фаховий журнал / редкол. : О. А. Шевчук (голов. ред.) та ін. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. – Випуск 5. – С. 160-170.

Публікації у зарубіжних виданнях:

 1. Решміділова С.Л. Активізація персоналу підприємства на засадах таксономічної оцінки інноваційного потенціалу / А.С. Тельнов, С.А. Попель, С.Л. Решміділова // Australian Journal of Education and Science, 2015, No.2. (16) (Juiy-December). Volume II. Sydney University Press; Sydney, 2015. – 222-229 р. (Scopus).

 2. Решміділова С.Л. Особливості управління персоналом на підприємствах торгівлі в сучасних економічних умовах / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова, Н.А. Стеценко // Asian Journal of Scientiic and Educational Research. – 2016. – No.1. (19), January – June, 2016 VOLUME IX “Seoul National University Press”. Р. 83-89. (Scopus).

Матеріали науково-практичних конференцій:

 1. Решміділова С.Л. Перспективи та суперечності розвитку якості персоналу в умовах глобалізації / С.Л. Решміділова, А.С. Тельнов //Економічні перспективи підприємництва в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 р., Ірпінь. Т.1. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – С. 388-392.

 2. Решміділова С.Л. Безконфліктне спілкування у сфері торговельного обслуговування / С.Л. Решміділова, А.С. Тельнов // Proceedingsof the 1st International Scientific and Practical Conference, December 13-14, 2018, Volume I; Editor: Prof. Dr. Badri Gechbaia, Batumi, Batumi Navigation Teaching University Georgia). – С. 54-56.

 3. Решміділова С.Л. Сучасні тенденції соціального управління за умов глобалізації економіки / С.Л. Решміділова // Підприємництво і маркетинг у ХХІ столітті: тези доп. економічного науково-практичного форуму, 23-25 вересня 2016 р., м. Одеса. – Хмельницький: ХНУ. – С. 104-107.

 4. Решміділова С.Л. Тенденції управління маркетингом малого торговельного бізнесу в Україні / С.Л. Решміділова // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доповідей ХІІ міжнародної науково-практ. Конференції, 29.11-01.12. 2017 р., м. Хмельницький: ХНУ. – С. 121-123.

 5. Решміділова С.Л. Якість готельних послуг як фактор впливу на поведінку споживачів / С.Л. Решміділова, О.О. Янчик // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: тези доп. Міжнародної науко-практичної конф., 15-16 грудня 2017 р., м. Рівне. – С.185-188.

 6. Решміділова С.Л. Організаційна культура як напрям розвитку маркетингу персоналу / С.Л. Решміділова // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доповідей ХІІІ міжнародної науково-практ. Конференції, 29.11-1.12.2018 р., м. Хмельницький-Кам’янець-Подільський: ХНУ. – 2018. – С. 125-128.

 7. Решміділова С.Л. Роль соціальних процесів у промисловому виробництві / С.Л. Решміділова // Підприємництво в умовах нової економічної і технологічної нормальності суспільства: збірник матеріалів ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні», 18-19 жовтня 2018 р., Ірпінь. Ч.1. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. – С. 74-76.

 8. Решміділова С.Л. Маркетингова концепція конкурентних переваг персоналу промислових підприємств / С.Л. Решміділова // Збірник тез за матеріалами науково-практичної INTERNET-конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Механізми та стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів» 19 лютого 2019 року, Харків – Пшеворськ. – С. 100-102.

 9. Решміділова С.Л. Маркетинговий аудит персоналу підприємств торгівлі / С.Л. Решміділова // Управління ресурсним потенціалом господарюючих суб‟єктів в умовах глобальних економічних трансформацій: матеріали науковопрактичної INTERNET-конференціяї студентів та молодих вчених з міжнародною участю (м. Харків – Пшеворськ, 19 червня 2019 р.) / Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Wyższa Szkoła SpołecznoGospodarcza wPrzeworsku. – Przeworsk: WSSG, 2019. – С. 41-44.

 10. Решміділова С.Л. Формування товарної політики сільськогосподарського підприємства / С.Л. Решміділова // Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи: збірник матеріалів ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні», 10-11 жовтня 2019 р., Ірпінь. Ч.1. – Ірпінь:Університет ДФС України, 2019. – С. 305-308.

 11. Решміділова С.Л. Соціально-відповідальний маркетинг як інструмент формування трудового колективу / С.Л. Решміділова // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доповідей ХІV міжнародної науково-практ. конференції, 28.11-30.11.2019 р., м. Хмельницький-Сатанів: ХНУ. – 2019. – С. 134-137.

 12. Решміділова С.Л. Формування маркетингу персоналу на підприємстві / С.Л. Решміділова // Knowledge management, economics and law: Proceedings of the 1st International Scientific Conference. December 5–6, 2019. – Batumi, Georgia: Publishing House «Kalmosani». – 2019. – Р. 20-22.

 13. Решміділова С.Л. Підходи поведінкової економіки для побудови моделей рішень економічними агентами / С.Л. Решміділова, А.С. Тельнов // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: тези доп. ІІ міжнар. наук. практ. конф. 20-12 лютого 2020 р., м. Рівне. – С. 171-175.

Методичні вказівки:

1. Решміділова С.Л., Тельнов А.С. Соціально-економічні основи формування якості: метод. вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки «Маркетинг» та «Товарознавство і торговельне підприємництво» // Електронний аналог друкованого видання / Сертифікат № 20е/15 про визнання електронного освітнього ресурсу навчально-методичною працею Хмельницького національного університету.

2. Управління якістю в торговельному бізнесі : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 142 с.

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації в Хмельницькій Торгово-Промисловій Палаті з 2 березня 2020 року до 2 червня 2020 року відповідно до наказу від 27 лютого 2020р. № 69-КП.

Підвищення кваліфікації на курсах за програмою Професійного розвитку викладача з 4 травня 2020 року до 30 травня 2020 року, відповідно до наказу від 04 травня 2020 року № 99-КП.

Вебінар на тему : “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” Сертифікат Решміділової С.Л.

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ

 Підходи поведінкової економіки для побудови моделей рішень економічними агентами;

Розвиток інтегрованих систем якості товарів на основі міжнародних стандартів соціальної відповідальності.

ЗАХОПЛЕННЯ

Активний відпочинок на природі.