Карпенко Віталій Леонідович

 

Кандидат економічних наук.
Доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

   

e-mail: vitaliy_karpenko@ukr.net

Народився 30 травня 1979 року у м. Хмельницький.

У 1996 році вступив до Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) на інженерно-економічний факультет та у 2001 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

У 2004 році – закінчив навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету зі спеціальності 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування мотивів і стимулів інноваційної діяльності підприємства» (диплом кандидата економічних наук ДК №032898 від 09.02.2006 р.).

В 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри маркетингу (атестат доцента 12ДЦ №026550 від 20.01.2011 р.).

З 2012 року працюю над докторською дисертацією за темою «Формування корпоративних інноваційно-маркетингових процесів підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізаційних викликів».

З 2016 року практикуючий біржовий трейдер.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні посібники:

1) Маркетинг: [навчальний посібник] / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Л.А. Бичікова та ін. – Львів : “Новий світ – 2000”, 2015. – 679 с.

2)  Маркетингова товарна політика. [навчальний посібник]. / Ковальчук С.В., Карпенко В.Л., Фесенко Т.С. : «Новий світ – 2000», 2017. – 173 с.

Монографії:

1) Карпенко В.Л. Пріоритети конкурентоспроможності корпоративних структур в умовах євроінтеграції / В.Л. Карпенко, І.В. Гвоздецька / Соціально-трудові та економічні пріоритети розвитку виробничих систем у прискоренні євроінтеграції: Монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 277-310.

2) Карпенко В.Л. Інфраструктурні елементи соціально-трудового потенціалу для активізації євроінтеграційних процесів / В.Л. Карпенко, І.В. Гвоздецька / Соціально-трудовий потенціал: формування, забезпечення та розвиток у підвищенні економічної безпеки : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – C. 355-368.

3) Карпенко В.Л. Процеси корпоратизації у сучасних умовах трансформації відносин власності (пункт 3.2) / Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колективна монографія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2017. – С. 196-205.

Публікації в науково-метричній базі Scopus:

1) KarpenkoVitaliiThe role of institutions in the development of agriculture / P. Putsenteilo, Y. Klapkiv, V. Karpenko, I. Gvozdecka / BulgarianJournalofAgriculturalScience (BJAS). – Sofia : AgriculturalAcademyofBulgaria, 2020. – № 26 (1). – P. 23-33.

Основні публікації у фахових виданнях:

1) Карпенко В.Л. Іманентні ознаки інновацій у маркетингу як основа їх конкурентоспроможності / В.Л. Карпенко // Хмельницького національного університету, 2019. – №5. – Т.1 – С. 126-136.

2) Karpenko V.L. Trajectiryofmarketingfunction – fromtraditionstoinnivations / P.R. Petsenteilo, V.M. Nyanko, V.L. Karpenko // EuropeanJournalofManagementIssues, – 2018. – №26(3-4). – P.103-113. (Dnipro, Ukraine)

3) Карпенко В. Л. Світові тренди та тенденції розвитку біржової торгівлі на сучасному етапі / С.В. Ковальчук, С.А. Дражниця, В.Л. Карпенко // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 23. – С. 10-15.

4) Карпенко В.Л. Особливості використання концепції маркетингу відносин у закупівельній діяльності підприємств / В.Л. Карпенко, І.В. Гвоздецька, К.В. Кулеша // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. – №5. – Т.2. – С. 82-87.

5) Карпенко В.Л. Інноваційний маркетинг як сучасна концепція розвитку підприємств / В.Л. Карпенко // Інноваційна економіка – Тернопіль : СМП «Тайп», – 2017, №11-12 (72). – С.195-201.

6) Карпенко В.Л. Процеси корпоратизації у сучасних умовах та її генезис / В.Л. Карпенко // Економічний дискус : Тернопіль, 2017. – Випуск 2. – С.19-28.

7) Карпенко В.Л. Особливості взаємодії дизайнерської та маркетингової складових у проведенні ринкових досліджень / В.Л. Карпенко, А.К. Кармаліта // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2017. – №6. Т.1. – С. 109-113.

8) Карпенко В.Л. Маркетинг конкурентоспроможності підприємства / В.Л. Карпенко // Сталий розвиток економіки. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2016. – № 4(33). – С. 146-152.

9) Карпенко В.Л. Розвиток стратегічного маркетингу в діяльності підприємства / В.Л. Карпенко // Інноваційна економіка. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2016. – № 11-12(66). – С. 146-152.

10) Карпенко В.Л. Теоретичні засади формування системи управління конкурентоспроможністю підприємств / В.Л. Карпенко // Сталий розвиток економіки. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2016. – № 1(30). – С. 84-90.

Навчальні дисципліни:

– Маркетинг закупівель.

– Основи біржовоїторгівлі.

– Управління біржовою діяльністю.

– Основи інноваційного маркетингу.

– Маркетинг у галузях економіки.

Підвищення кваліфікації:

Вебінар на тему : “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” Сертифікат Карпенко В.Л.

Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram) з дисциплін: «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Теорія і практика мерчандайзингу». Наказ №99КП від 4.05.2020

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ

– Дослідження особливостей партнерської та корпоративної взаємодії між учасниками ринкових відносин за умов ведення конкурентної боротьби.

– Проблеми маркетингових і товарознавчих досліджень ринків різних видів і типів.

ЗАХОПЛЕННЯ

футбол, формула 1, активний відпочинок, інтернет трейдинг