Шановні здобувачі вищої освіти!

 Порядок і механізм вибору  навчальних дисциплін регламентуються  Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін 

Вибір навчальних дисциплін здобувач вищої освіти здійснює у процесі формування індивідуального навчального плану в обсязі, що становить не менше 25%від загального обсягу освітньої програми.

З повним переліком дисциплін для вільного вибору можна ознайомитися у Каталозі вибіркових дисциплінХмельницького нацiонального унiверситету  по кожному рівню вищої освіти різних галузей знань / спеціальностей / освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців у Хмельницькому національному університеті.

Під час вибору навчальних дисциплін рекомендовано врахувати наступне:

  1. Навчальні дисципліни, які пропонуються на вибір певною кафедрою, є професійно-орієнтованими для спеціальностей, які закріплені за цією профільною кафедрою.
  2. Кожна навчальна дисципліна закріплена за певною конкретною кафедрою. Можуть бути випадки, коли навчальна дисципліна повторюється багаторазово, тобто закріплена за різними кафедрами. В такому випадку при визначенні вибору потрібно уважно аналізувати її зміст, який можна переглянути саме на сторінці конкретної кафедри та, відповідно, викладача, який викладатиме цю дисципліну.
  3. Повний Каталог вибіркових дисциплін щорічно оновлюється(навчальні дисципліни додаються і вилучаються).

При виборі дисциплін з повного  університетського Каталогу вибіркових дисциплін необхідно враховувати наступні особливості:  здобувачі можуть вибирати навчальні дисципліни з усіх відповідних освітніх рівнів Каталогу; при здійсненні вибору необхідно враховувати рівень мінімальних базових знань з обраної дисципліни, якщо вона не з переліку професійних освітніх компонент своєї освітньої програми спеціальності; додатково зі змістом вибіркових дисциплін здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися в режимі гостьового доступу в модульному середовищі для навчання; пропозиції студентів з вибору дисциплін систематизуються деканатом для забезпечення викладання обраних навчальних дисциплін; деканат здійснює комунікацію з кафедрами для підтвердження можливості викладання обраних навчальних дисциплін та формування групп; вибір дисциплін після затвердження не може бути змінений, і всі обрані навчальні дисципліни, які затверджено згідно процедури, стають частиною індивідуального навчального плану наступного навчального року.

перелік вибіркових дисциплін кафедри “Маркетингу і торговельного підприємництва” в розрізі освітніх рівнів 
Бакалавр:
Безпечність товарів
Бенчмаркінг
Електронна торгівля
Комерційна логістична діяльність
Логістика
Маркетинг
Маркетингові дослідження 
Маркетингові комунікації
Міжнародний маркетинг
Основи біржової торгівлі
Основи стандартизації, метрології та управління якістю
Планування професійної діяльності
Поведінка споживача
Соціально-економічні основи формування якості
Створення та управління брендами
Теорія і практика мерчандайзингу
Товарознавство
Магістр:
Бренд-менеджмент
Комерційна логістика
Маржинальний прибуток в економічних розрахунках
Маркетинг персоналу
Маркетингова політика розподілу
Маркетинговий менеджмент
Менеджмент он-лайн продаж
Міжнародна торгівля
Рекламний менеджмент
Стратегічний маркетинг
Управління біржовою торгівлею
Управління комерційною діяльністю
Управління лояльністю покупців
Управління якістю
Доктор філософії:
Підприємницькі мережі: форми організації міжфірмових взаємодій субєктів підприємництва
Сучасні концепції розвитку маркетингу
hr маркетинг
digital комунікації в маркетингу
start-up маркетинг
Сучасні концепції управління розвитком соціально-економічних систем
трейд-маркетинг
CRM СИСТЕМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ