Орлов Олівер Олексійович

 

доктор економічних наук.
професор, академік Академії економічних наук україни, професор кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

   

Народився 28. 10. 1931р. у м. Ленськ, Якутія. У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Планування і використання виробничої потужності в машинобудуванні», а у 1980 р. докторську дисертацію на тему «Ефективність і проблеми вдосконалення планування промислового виробництва».

Формування Орлова О.О. як вченого пов’язане з роботою в інституті економіки промисловості АНУРСР. З 1966 по 1969 р. молодий вчений виконував госпдоговірні роботи з гігантом машинобудівної галузі Новокраматорським машинобудівним заводом з проблем оцінки ефективності і обгрунтування цін на нові машини. Ці розробки стали основою його докторської дисертації. З 1969 р. Орлов О.О. працює в Донецькому державному університеті на посаді доцента, а з 1971 р. завідувач каф. «Економіки і організації промислового виробництва». Він керує госпдоговірними роботами з Київським заводом «Маяк», Маріупольським заводом важкого машинобудування і великою темою народногосподарського значення «Розробка і впровадження АСУ на підприємствах «Союзгазмашпрома».

З 1983 р. до сьогоднішнього дня проф. Орлов О.О.  працює в Хмельницькому національному університеті спочатку завідувачем каф. «Економіки підприємств і підприємництва» а з 2016 р. професором кафедри маркетингу  та товарознавства. У 1987 р. ним була створена галузева лабораторія Міністерства побутового обслуговування України з обсягом фінансування на 5 років 500 тис. карб.

Під керівництвом Орлова О.О. захищено 36 кандидатських дисертацій і він був косультантом 3 докторських дисертацій.

Проф. Орлов О.О. є автором першого в Україні підручника «Планування діяльності промислового підприємства» (2002 р.), який був перевиданий у 2006 році. Він є автором більше 300 наукових видань. Тільки за останні 5 років ним було опубліковано 7 монографій і більше 30 статей, в т.ч. одна монографія і 4 статті в іноземних виданнях.

Наукові дослідження проф. Орлова О.О. за остані 15 років спрямовані на формування інноваційних підходів до планування промислового виробництва. В основі цих досліджень закладено використання маржинального прибутку в економічних розрахунках на промислових підприємствах. В результаті цих досліджень була запропоновано гнучку систему управління затратами і прибутком, антизатратний підхід до формування цін на нову продукцію, принципово новий підхід до оцінки ефективності інноваційних та інвестиційних проектів.

Достатньо повно ці підходи опубліковано у монографії «Нетехнологічні інновації» у видавництві «Ламберт» ФРН (2014 р.), а також в ж-лі «Економіст» №4, 2015 р., ж –лі « Актуальні проблеми економіки» №1,№5,2015.

Розробки проф. Орлова О.О. були використані при виконанні міжнародної теми «Науково-технічні об’єднання щодо нетехнологічних інновацій на технічних та практичних аспектах у Словакії та Україні», держбюджетної роботи «Комплексна оцінка інноваційної діяльності промислових підприємств» та низки госпдоговірних робіт з машинобудівними підприємствами Хмельниччини.

Проф. Орлов О.О. є організатором міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми планування виробництва в ринкових умовах», яка зарекомендувала себе як школа підготовки кадрів вищої кваліфікації. Вісімнадцять учасників цієї конференції захистили докторські дисертації, серед них п’ять викладачів Хмельницького національного університету.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники:

 1. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Київ: «Скарби», 2002. – 334 с.
 2. Орлов О.А. Планирование деятельности промышленного предприятии. (издание 2-е, переработанное и дополненное). Київ: «Скарби», 2006. – 415 с.

 

Монографії:

 1. О. Орлов. Планування прибутку підприємства в умовах ринкової економіки /Монографія / Орлов О.О., Рясних Є.Г., Гавловська Н.І. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – с. 155.
 2. О. Орлов. Управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств / Монографія / Орлов О.О., Рясних Є.Г., Рудніченко Є.М.; за ред.. Орлова О.О. – Хмельницький: ХНУ, 2010, 223 с.
 3. О. Орлов. Маржинальная прибыль в экономических расчетах на промышленных предприятиях. / Монография / О.А. Орлов, Е.Г. Рясных. – К.: «Скарби», 2003. – 132 с.
 4. О. Орлов. Маржинальная прибыль в экономических расчетах на промышленных предприятиях. / Монография 2-е издание / О.А. Орлов, Е.Г. Рясных. – Київ: «Освіта України», 2011. с. 191.
 5. О. Орлов. Ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного призначення. /Монографія / О. Орлов, Є. Рясних, О. Савченко. – Київ: «Освіта України», 2011. с. 141.
 6. «Нетехнологические инновации». / Монография / Орлов О.А., Рясных Е.Г. Из-во «Ламберт» ФРГ, 2014. – 170 с.
 7. Poctasova, I. Bajtas, O. Orlov. Manazment inovacii vsluzbach. Zilinskaa univerzita v Ziline, 2010, – 208 с.

 

Статті:

            а) у зарубіжних виданнях:

 1. Oliver Orlov, Vevgenia Ryasnykh. Evaluation of investments in creation of newducts in mechanical engineering / international journal of economics and societv; june 2015, lssue 2, Memphis, USA. С. 87-92.
 2. Орлов О.А. Инновации в планировании промышленного производства на основе маржинального подхода / О.А.Орлов, Е.Г. Рясных. – Экономика и предпринимательство. – 2013, №11. – с. 616-626.
 3. Орлов О.А. Распределение условно-постоянных издержек с помощью коэффициента безубыточности / Орлов О.А., Рясных Е.Г. – Финансовый менеджмент. – 2003, №3. – с. 1-4.
 4. 4. Orlov O. Marginalism and drices of new products. From theorv to practice. / Inte rdisciplinar integration. Bydeoslcz – Poland. 2013. – с. 563-570.

 

б) Sciverse Scopus:

 1. Орлов О.А. Проблемы оценки инновационных проектов в машиностроении. Актуальні проблеми економіки, №1 (163), 2015. с. 43-51.
 2. Орлов О.О. Проблеми оцінювання ефективності впровадження нової техніки в машинобудуванні. / О. Орлов, Е. Рясних. // Актуальні проблеми економіки, №5 (167). 2015. – с. 144-152.
 3. Орлов О.О. Управління цінами, витратами і прибутком за умов багатономенклатурного виробництва на засадах концепції маржинального підходу/О.Орлов, Д.Сурмай.//Актуальні проблеми економіки, №( (183). 2016.-с.391-401.

 

            в) у центральних виданнях:

 1. О. Орлов. Ринкові інструменти на підприємстві. Міфи і реальність /. О.О. Орлов, Є.Г. Рясних. – Економіст. – 1999. – №10. – с. 58-63.
 2. О. Орлов. Чи завжди мета виправдовує засоби? Як розподіляти умовно-постійні витрати. / О.О. Орлов, Є.Г. Рясних – Економіст, №5, 2001. с. 45-49.
 3. О. Орлов. Теорія і практика використання операційного левериджа / О.О. Орлов, Є.Г. Рясних. – Фінанси України – 2002. – №4, с. 3-12.
 4. О. Орлов. Нетрадиционный метод распределения накладных затрат / О. Орлов, Е. Рясных, Е. Рудниченко. Економист. – 2005. – №7. – с. 69-73.
 5. О. Орлов. Формування ціни та прибутку на енергозберігаючу продукцію виробничо-технічного призначення / О. Орлов, Є. Рясних. – Фінанси України. 2012, №10. – с. 69-79.
 6. О. Орлов. Застосування маржинального аналізу та аналізу чутливості під час формування виробничої програми машинного підприємства. / Є.Г. Рясних, О.О. Орлов, Т.А. Гордєєва. – Вісник економічної науки України. 2012, №2. с. 109-113.
 7. О. Орлов. Маржинальный подход к регулированию цен в гостиничном бизнесе. / О. Орлов, Е. Рясных, Е. Савченко. – Економіст, №12, 2013. с. 30-33.
 8. Оливер Орлов, Евгения Рясных. Инновации в планировании промышленного производства на основе маржинального подхода. ж. Економіст, №4. 2015. с. 6-12.

 

            г) у Хмельницькому національному університеті та у інших  виданнях:

 1. О. Орлов. Использование методов финансового менеджмента в высшей школе. / О. Орлов, Е. Рясных. – Вісник ХНУ, 2013, №3, т. 1., с. 83-88.
 2. Орлов О.А. Инновации в планировании промышленного производства на основе маржинальной прибыли / О.А. Орлов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 4.Т. 1. – С. 7-13.
 3. Орлов О.А. Экономическая эффективность инновационной продукции / О.А. Орлов // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. – 2011. – Вып. 39-1. – С. 211-215.
 4. Орлов О.А. Маржинализм и проблемы измерения «полезности» / О.А. Орлов // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2012. – №5. Т.1. – С. 7-11.
 5. Рясных Е.Г. Проблемы гибкого управления затратами и прибылью в условиях рыночной экономики / Е.Г. Рясных, О.А. Орлов. – Вісник ХНУ. – №2, Т.3. – 2013. – С. 7-11.
 6. Орлов О.А. Система «CVP». Мифы и реальность. Возможности выхода из тупика. // О. Орлов. Вісник ХНУ, Економічні науки. – 2014. – т.2. – с. 7-14.
 7. О.А. Трансакционные издержки и проблема их количественного измерения. Вісник Хмельницького національного університету, Економічні науки. 2014. – Т. 2. – С. 238-242.
 8. О.А. Орлов, Е.Г. Рясных. Некоторые проблемы оценки инновационных проектов. Вісник ХНУ, Економічні науки. – 2014. – т.3. – с. 7-11.
 9. О.А. Орлов. Планирование цен, затрат и прибыли в условиях единичного производства. Вісник ХНУ, Економічні науки. – 2015. – т.2. – с. 7-10.
 10. Орлов О.А. Система «стандарт-кост» и метод АВС. Решают ли они проблемы ценообразования. Вісник ХНУ, Економічні науки. – 2015. – т.2. – с. 7-13.

МІЖНАРОДНА МОБІЛЬНІСТЬ

 1. Програма міжнародного підвищення кваліфікації (стажування) без відриву від виробництва в Університеті третього віку у Громадка гміни Громадка, Болеславського повіту, Нижнєсілецького воєводства (Республіка Польща) з 15 лютого 2021 року до 28 травня 2021 року. СЕРТИФІКАТИ

Підвищення кваліфікації:

Вебінар на тему : “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” Сертифікат Орлова О.О.

Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram) з дисциплін: «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Теорія і практика мерчандайзингу». Наказ №99КП від 4.05.2020

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ