Лісовський Ігор Вікторович

Кандидат економічних наук.
Доцент кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету.

    

e-mail: lisov75@ukr.net

Автобіографія

Лісовський Ігор Вікторович народився 06 грудня 1975 року у смт. Підволочиськ, Тернопільської області (Україна). Українець.

У 2001 році закінчив Хмельницький технологічний університет Поділля за спеціальністю «облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра з економіки, обліку і аудиту в управлінні підприємницької діяльності.

З липня по 2001 року по листопад 2001 рік – начальник сектору по розрахунках з постачальниками центральної бухгалтерії ВАТ «Укрелектроапарат».

З грудня 2001 року по грудень 2004 року – аспірант кафедри економіки і підприємництва Хмельницького національного університету.

З січня 2002 року по вересень 2002 року – асистент кафедри фінансів і банківської справи за сумісництвом Хмельницького національного університету.

З вересня 2002 року по січень 2016 року – асистент кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету.

З січня 2016 року і по квітень 2017 року старший викладач кафедри маркетингу і товарознавства Хмельницького національного університету.

У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами промислових підприємств» (ДК № 038354 від 29.09.2016 р.).

З травня 2017 року по теперішній час доцент кафедри маркетингу і торгівельного підприємництва Хмельницького національного університету.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Лисовский И. В. Организационные элементы оптимизации информационно-аналитического обеспечения управления затратами предприятия / И. В. Лисовский, Е. Н. Рудниченко // Экономика и право Казахстана. – 2015. – № 20 (500). – С. 33–40.
 2. Ihor Lisovskyi. Transformation processes in the system of providing economic security of investment activities of industrial enterprises / Nataliia Havlovska, Yevhenii Rudnichenko, Ihor Lisovskyi // Baltic Journal of Economic Studies, 2019. – Vol. 5, No. 2. – S 18 – 23. (0,59 друк. арк.).
 3. Lisovskyi I. Qualitative substantiation of strategic decisions in the field of cost management using the methods of economic mathematical modeling / Havlovska N., Savina H., Davydova O., Savin S., Rudnichenko Y., Lisovskyi I. // TEM JOURNAL – Technology, Education, Management, Informatics – Vol.8, No.3, August 2019 – р. 959-971
Статті у наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних інформаційних баз даних
 1. Лісовський І. В. Формування моделі оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами промислового підприємства / І. В. Лісовський, Є. М. Рудніченко // Бізнес інформ. – 2015. – № 9. – С. 129–134
 2. Лісовський І. В. Інституційний механізм регулювання амортизаційної політики / І. В. Лісовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 2. – С. 281–285
 3. Лісовський І. В. Деталізація процесів інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами промислових підприємств / І. В. Лісовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 4. – С. 58–63
 4. Лісовський І. В. Аналіз діяльності вітчизняних промислових підприємств в умовах змін кон’юнктури ринків / І. В. Лісовський, С. Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 2. – С. 89–92
 5. Лісовський І. В. Теоретико-методичні підходи до визначення економічної сутності витрат / І. В. Лісовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 2. – С. 281–285
 6. Лісовський І.В. Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств / С.В. Ковальчук, О.М. Ковінько, І.В. Лісовський // Маркетинг і цифрові технології, 2018. – №1 – Т.2. – С. 55-73. – Джерело доступу. http://mdt-opu.com.ua/files/download/mdt2.1.2018.pdf.
Статті у наукових фахових виданнях України
 1. Лісовський І. В. Особливості формування системи інформаційноаналітичного забезпечення управління витратами промислового підприємства / І. В. Лісовський, Є. М. Рудніченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Економічні науки. – 2014. – № 4. – С. 140–145
 2. Лісовський І. В. Теоретичний базис управління витратами: інформаційний аспект / І. В. Лісовський // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2014. – № 26 (ІІ). – С. 114–123
 3. Лісовський І. В. Перспективи використання нетрадиційних методів управління витратами на вітчизняних промислових підприємствах / Є. М. Рудніченко, С. Й. Ядуха, І. В. Лісовський // Економіка і регіон. – 2015. – № 5 (54). – С. 40–47
 4. Лісовський І. В. Управління витратами як складова механізму економічної безпеки підприємств машинобудування / С.В. Ковальчук, І.В. Лісовський // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – Харків: Збірник наукових праць, – 2017, № 4(19). – С. 153-159. (0,48 друк. арк.).
 5. Лісовський І. В. Грошово-кредитна політика. Виклики та загрози фінансовій безпеці країни / Н.Е. Аванесова, С. Й. Ядуха, І. В. Лісовський, // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 6. – С. 89
 6. Лісовський І. В. Місце та роль інформаційно-комунікативних ресурсів в управлінні вітчизняними підприємствами / Є.М. Рудніченко, І.В. Лісовський, М.М. Рудніченко // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – Херсонський національний технічний унівеситет. – 2017. – № 26(15) 2017. – С. 94-98. (0,58 друк. арк.).
 7. Лісовський І. В. Теоретико-методичні підходи до визначення економічної сутності витрат / І.В. Лісовський, С.Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 2. – С. 89–92. (0,52 друк. арк.).
 8. Лісовський І. В. Взаємодія вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з митними органами в умовах цифрової економіки / Є.М. Рудніченко, Л.А. Кримчак, Н.І. Гавловська, С.Й. Ядуха, // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2020. – №2. – С. 141-144.
 9. Лісовський І. В. Особливості і зміст розвитку організацій з позициї прийняття ефективних управлінських рішень / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська, С. А. Омелянчук, С. Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2020. – № 3. – С. 130-134.
 10. Лісовський І. В. Цифрова економіка та її вплив на розвиток організації / Є. М. Рудніченко, Н.І. Гавловська., С.А. Суходоля, С.Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2020. – № 4. – С. 172-176.
 11. Лісовський І. В. Теоретичний базис інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності закладів охорони здоровя / Є.М. Рудніченко , Н.І. Гавловська, Л.А. Кримчак, М.Ю. Томащук, // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2020. – № 5. – С. 172-176.
Матеріали наукових конференцій
 1. Лісовський І. В. Аналіз інформаційного забезпечення методів управління витратами / І. В. Лісовський // Trends of modern science-2015 : Materials of the XI International Scientific and Practical Conference. Vol. 5. Economic science (Sheffield, may 30 – June 7 2015). – Sheffield : Science and education LTD, 2015. – С. 77–80
 2. Лісовський І. В. Сучасні тенденції забезпечення інформаційних потреб суб’єктів управління витратами / І. В. Лісовський, Є. М. Рудніченко // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доп. X міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 3–5 грудня 2015 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 103–106
 3. Лісовський І. В. Альтернативні методи управління витратами: вітчизняна практика / І. В. Лісовський, С. Й. Ядуха // Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 6 листопада 2015 р.). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 144–146
 4. Лісовський І. В. Оптимізація інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства / І. В. Лісовський // Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України : матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 2–3 жовтня 2015 р.) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – У 2 ч. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 1. – С. 59–62
 5. Лісовський І. В. Моделювання процесів інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами / І. В. Лісовський // Актуальні питання економічних наук. У 2 ч. Ч. 2 : зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 9–10 жовтня 2015 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ». – 2015. – С. 73–76
 6. Лісовський І. В. Сучасні підходи до інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами / І. В. Лісовський, Є. М. Рудніченко / Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки. У 2 ч. Ч. 2 : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Полтава, 27 листопада 2015 р.). – Полтава : ПолтНТУ. – 2015. – С. 102–103
 7. Лісовський І.В. Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств / С.В. Ковальчук, О.М. Ковінько, І.В. Лісовський // Маркетинг і цифрові технології, 2018. – №1 – Т.2. – С. 55-73. – Джерело доступу. http://mdt-opu.com.ua/files/download/mdt2.1.2018.pdf.
 8. Лісовський І.В. Системний підхід до класифікації інвестицій у природоохоронну діяльність / Ядуха С.Й., Лісовський В.І., Фадєєв С. // Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів: матеріали Міжнар. Наук.-практ. Конф. (м.Хмельницький, 18-20 жовтня 2018р.) – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 135с. – с.59-64.
 9. Участь в XVIIІ міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми планування в ринкових умовах” 27-29 вересня 2019 р., м. Одеса.
 10. Участь в XІV міжнародній науково-практичній конференції “Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України” 28-30 листопада 2019 р., м. Хмельницький
 11. Участь в XVIIІІ міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми планування в ринкових умовах” 25-27 вересня 2020 р., м. Хмельницький.
 12. Участь в XV міжнародній науково-практичній конференції “Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України” 27-29 листопада 2020 р., м. Хмельницький
Навчальні дисципліни

Інформаційні системи і технології в маркетингу

Теорія та практика мерчандайзингу

Економіка торгівлі

Торгівельне підприємництво

Сучасні пакети прикладних програм

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ

Інформаційно-аналітичне забезпечення в маркетинговій діяльності

Управління витратами

ЗАХОПЛЕННЯ

Футбол, активний відпочинок на природі