Гончар Ольга Іванівна

 

доктор економічних наук.
   

e-mail: o.i.gonchar@i.ua

Народилася 3 березня 1967 року в с. Волудринці Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.

Після закінчення у 1984р. Хмельницького кооперативного технікуму, отримала кваліфікацію товарознавця. Була направлена на роботу у Городоцьку заготконтору Городоцької райспоживспілки Хмельницької області, де працювала з серпня 1984р. по серпень 1985р. на посаді товарознавця.

Вищу економічну освіту здобула за спеціальністю «Економіка торгівлі». У 1988р. з відзнакою закінчила Львівський торгово-економічний інститут та отримала кваліфікацію економіста. Другу вищу освіту – на педагогічному факультеті Московського ордена Дружби народів кооперативного інституту (1989р.).

З серпня 1989р. по листопад 1995р. працювала асистентом кафедри економіки і організації заготівель Полтавського кооперативного інституту.

У 1995- 1998рр. навчалась в аспірантурі Львівської комерційної академії.

Кандидат економічних наук з 1999 року. Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді К 35.840.01 Львівської комерційної академії Укоопспілки України на тему «Регіональний ринок праці торгівлі в сучасних умовах (на матеріалах західних областей України)», отримано диплом ДК № 003302.

Доктор економічних наук з 2015 року. Докторську дисертацію на тему «Управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції» захищено у спеціалізованій вченій раді Д 70. 052. 01 Хмельницького національного університету МОНУ за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Диплом доктора наук ДД № 005107.

27 квітня 2017 року присвоєно вчене звання професора, атестат професора АП № 000136.

В Хмельницькому національному університеті працює з 1998 року.

З травня 2015р. переведена на посаду професора кафедри економіки підприємства і підприємництва.

З січня 2016р. переведена на посаду професора кафедри маркетингу і товарознавства.

Науково-педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації складає 28 років. У тому числі в Хмельницькому національному університеті МОНУ – 19 років.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

З грудня 2008р. затверджена членом спеціалізованої вченої ради та виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 70. 052. 01 Хмельницького національного університету по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук.

У 2013-2015рр. – член спеціалізованої вченої ради К 67. 052. 05 Херсонського національного технічного університету.

З 2016р., член спеціалізованої вченої ради Д 17.051.08 у Запорізькому національному університеті.

Член науково-технічної ради Хмельницького національного університету та Міжкафедрального наукового економічного семінару ХНУ по розгляду докторських та кандидатських дисертацій.

У 2013р. обрана членом-кореспондентом Академії економічних наук України. У 2015р. обрана академіком Академії економічних наук України.

Член Спілки економістів України.

Підготувала 6 кандидатів економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Керує підготовкою докторантів, аспірантів та здобувачів.

Приймала участь у близько 50 наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях. За період наукової роботи опубліковано понад 180 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі – 8 монографій, з яких – 1 одноосібна; 7 – публікацій у науково-метричних базах Scopus, Web of Science: 62 публікації у зарубіжних наукових виданнях та виданнях віднесених до наукометричних баз; понад 120 публікацій у наукових фахових виданнях України.

Нагороди:

Диплом Хмельницької обласної ради за науково-дослідну роботу – 2016р.

Грамоти Хмельницького обласного управління освіти і науки – 2007р.

Подяка ректора Хмельницького національного університету – 2017р.

Почесні грамоти Хмельницького національного університету:

 • за ефективну науково-педагогічну роботу – 2002 р., 2017 р.

 • за 1 місце у науково-дослідній роботі викладачів університету, 2015 р.

 • за 1 місце у рейтингу викладачів ХНУ, 2016 р.

  Основні публікації:

  Монографії:

  1. Гончар О. І. Актуалізація управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції : монографія / О. І. Гончар. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 333 с.

  2. Gonchar O. The peculiarities of enterprise potential management conditions of riskiness / O. Gonchar, A. Cherep // Actual problems of modern science : monograph ; edited by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorocatyi Ruslan. – Bydgoszcz: Copyright by the UTP University of Science and Technology Bydgoszcz, Poland, 2017. – 921 h. – P. 915-921.

  3. Gonchar O. Motivational mechanism of enterprise labor potential management / O.Gonchar, N. Mitsenko // Theoretical,methodological and practical foundations of human resources management: collective monograph / edited by M.Bezpartochnyi /ISMA University. – Riga : «Landmark» SIA, 2016. – 282 p. – P. 144 – 153.

  4. Гончар О. І. Оптимізація елементів процесу управління потенціалом підприємства / О. І. Гончар // Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства : монографія / За заг. ред. О. В. Кендюхова. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ». – 2013. – Т. 2. – 316 с. – С. 250–260.

  5. Gonchar O. Genesis theory «Potential management company» / OGonchar // Engineering and methodology of modern technology : мonograph / Edited by G. Paraska, J. Kowal. – 2012. – 406 s. – P. 375–385.

  6. Гончар О. І. Управління фінансовим потенціалом як складовою економічного потенціалу сучасного підприємства / О. І. Гончар // Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки : монографія / За заг. ред. С. В. Ковальчук. –Хмельницький : ТОВ «Поліграфіст–2», 2011. – 322 с. – С. 299–308.

  7. Gonchar O. Optimization of informative potential of modem enterprise / OGonchar // Scientific basis of modern technology: experience and prospects : мonograph / Edited bi Y. I. Shalapko and L. A. Dobrzanski. – Khmelnytsky : Khmelnytsky National University. – 2011. – 628 p. – Р. 84–91 (0,52 друк. арк.).

  7) Гончар О. І. Особливості та перспективи формування трудового потенціалу як фактору економічного росту / О. І. Гончар // Управління розвитком трудового потенціалу України : монографія / За заг. ред. Г. Г. Савіної. – Херсон : ХНТУ МОН України. – 2010. – 372 с. – С. 150–157 (0,4 друк. арк.).

  Публікації в науково-метричних базах Scopus, Web of Science:

  1. Gonchar O.I. Synergic approach in marketing potential management of the enterprise / O. I. Gonchar, I. I. Polishchuk // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11). Ч. 2. – С. 29-33. Web of Science

  2. Gonchar O.I. Market risks and the economic potential of the company / O.I.Gonchar // Oxford Economic Papers, Issue 4 (2), Volume 69. Oxford University Press, 2017. – Pages 900 – 1161. – S.1109–1115. Scopus

  3. Gonchar O.I. Management of the potential of an enterprise on the basis of graphanalytical models / O.I.Gonchar // Науковий вісник Полісся. –Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 2 (10). –Ч. 2. – С. 61-65. Web of Science

  4. Gonchar O.I. Scientific and methodical bases of perfection enterprise capacity assessment / O.I.Gonchar // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 1 (9). –Ч. 2. – С. 134-139. Web of Science

  5. Gonchar O.I. Activation of business activity in the management of innovation and enterprise investment potential / O.I.Gonchar // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – № 4 (8). – С. 262– 267. Web of Science

  6. Gonchar O.I. Anagement potential of the company with regard flock business life / O.I.Gonchar // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – № 3 (7). – С. 190 – 196. Web of Science

  7. Гончар О.І. Мотиваційні аспекти адаптивного управління потенціалом підприємства /О.І. Гончар // Науковий вісник Полісся. –Чернігів : ЧНТУ, 2016. – № 2 (6). – С. 79 – 84. Web of Science

  Основні публікації в наукових фахових виданнях:

  1) Гончар О. І. Застосування засобів аутсорсингу як інноваційних інструментів в управлінні підприємством / О. І.Гончар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – № 5, Т. 2 – 2016. – С. 21-24.

  2) Гончар О. І. Розробка стратегії розвитку потенціалу підприємства за умов глобалізації та євроінтеграції / О. І. Гончар //Економіст. – 2015. – № 1 (339). – С. 49–52 .

  3) Гончар О.І. Клієнтоорієнтований підхід в управлінні потенціалом підприємства / О.І.Гончар // Вісник Львівської комерційної академії. Серія:Економічна. – Львів: Львівська комерційна академія, 2015. – Вип.49. – 278с. – С. 36-40.

  4) Гончар О. І. Передумови розробки моделі управління потенціалом підприємств в умовах невизначеностей та ризиків [Електронний ресурс] / О. І. Гончар // Економіка: реалії часу / Одес. нац. політехн. університет. – О., 2014. – № 6 (16). – С. 199–205. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html

  5) Гончар О. І. Синергетичний підхід до оцінювання потенціалу підприємства за умов глобалізації / О. І. Гончар // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. – № 4 (24). – С. 129–133

  6) Gonchar O. The development features of enterprise’s capacity building strategy / O.Gonchar // «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY» (ISSN 1338-9432) http://asmiba.sk (Словаччина). – 2017. – № 2 Т5. – С.43-46.

  Основні навчально-методичні праці:

  1) Гончар О.І. Організація торгівлі : методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи по дисципліні для студентів спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // О.І.Гончар. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 40 с.

  2) Гончар О.І. Маркетинговий потенціал підприємства : дистанційний курс 1397 (повний комплект матеріалів) із дисципліни /О.І.Гончар.// [Електронний ресурс], Хмельницький національний університет . – Режим доступу:

  http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1397&lng=1, 10,68 д.а.

  3) Гончар О.І. Економіка торгівлі : дистанційний курс 1235 (повний комплект матеріалів) із дисципліни / О.І.Гончар.//[Електронний ресурс], Хмельницький національний університет . – Режим доступу:

  http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1235&lng=1, 16,13д.а.

  4) Гончар О.І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Формування та оцінювання потенціалу підприємства» для студентів напряму підготовки “Економіка підприємства» / О.І.Гончар.// . – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 36 с.

  5) Гончар О.І. Економіка та організація діяльності об`єднань підприємств : дистанційний курс 995 (повний комплект матеріалів) із дисципліни / О.І.Гончар.// [Електронний ресурс], Хмельницький національний університет . – Режим доступу:

  http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0995&lng=1, 7,92д.а.

  6) Гончар О.І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи по дисципліні “Потенціал і розвиток підприємства” для студентів напряму підготовки “Економіка підприємства” / О.І.Гончар. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 88 с.

  7) Гончар О.І. Економіка і фінанси підприємств : дистанційний курс 952 (повний комплект матеріалів) із дисципліни / О.І.Гончар.//[Електронний ресурс], Хмельницький національний університет . – Режим доступу:

  http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0952&lng=1, 16,55д.а.

  8) Гончар О.І. Планування діяльності підприємств : дистанційний курс 718 (повний комплект матеріалів) із дисципліни /О.І.Гончар, А.В. Гонта // [Електронний ресурс], Хмельницький національний університет . – Режим доступу:

  http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0718&lng=1, 7,95 д.а. (5,48 д.а.).

  9) Гончар О.І. Потенціал і розвиток підприємства : дистанційний курс 704 (повний комплект матеріалів) із дисципліни /О.І.Гончар.// [Електронний ресурс], Хмельницький національний університет . – Режим доступу:

  http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0704&lng=1, 13,39 д.а.

  10) Гончар О.І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Формування та оцінювання потенціалу підприємства» для студентів напряму підготовки “Економіка підприємства” / О.І.Гончар. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 36 с.

  11) Гончар О.І. Управління потенціалом підприємства : дистанційний курс 489 (повний комплект матеріалів) із дисципліни /[Електронний ресурс], Хмельницький національний університет . – Режим доступу:

  http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0489&lng=1, 10,24 д.а.

  12) Гончар О.І. Державний іспит зі спеціальності : дистанційний курс 479 (повний комплект матеріалів) із дисципліни / Є.Г. Рясних, Т.Ф. Косянчук, О.І.Гончар.//

  [Електронний ресурс], Хмельницький національний університет . – Режим доступу:

  http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0479&lng=1, 0,56 д.а. (0,16д.а.).

  13) Гончар О.І. Економіка підприємства : дистанційний курс 394 (повний комплект матеріалів) із дисципліни / О.І.Гончар., В.М.Полозова, А.Б.Грушевицька, В.В. Швид // [Електронний ресурс], Хмельницький національний університет . – Режим доступу:

  http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0394&lng=1, 13,73 д.а. (5,49 д.а.).

  14) Гончар О.І. Потенціал підприємств: формування і оцінювання :  дистанційний курс 343 (повний комплект матеріалів) із дисципліни / О.І.Гончар // [Електронний ресурс], Хмельницький національний університет . – Режим доступу:

  http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0343&lng=1, 12,08 д.а.

  15) Гончар О.І. Економіка і організація діяльності об`єднань : дистанційний курс 110 (повний комплект матеріалів) із дисципліни / О.І.Гончар //[Електронний ресурс], Хмельницький національний університет . – Режим доступу:http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0110&lng=1, 9,86 д.а.

  Опонування дисертацій:

  2017р. – 2 докторські та 3 кандидатські дисертації;

  2016р. – 2 докторські та 1 кандидатська дисертація;

  2015р. – 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій.

  Участь у виконані наукових тем:

  1) відповідальний виконавець теми: 4 Б-2017 «Управління інноваціями у плануванні і маркетингу на засадах маржинального підходу» (№ ДР 0117U001169), 2017 – 2019рр.

  2) відповідальний виконавець теми: № МР 0111U009477 «Оцінювання конкурентного потенціалу підприємства», 2011–2012 рр.

  3) відповідальний виконавець теми: 3Б-2013 «Комплексна оцінка інноваційної діяльності промислових підприємств» (№ ДР  0113U0002062), 2013– 2015рр.

  4) відповідальний виконавець теми: № 8Б-2011 «Формування механізму управління конкурентним потенціалом промислового підприємства за використання інноваційних маркетинг-логістичних стратегій» (№ ДР 0111U002300), 2011– 2012рр.

  5) відповідальний виконавець теми: 9-2014 № ДР 0114U006427 «Формування механізму маркетингового управління інноваційно-інвестиційним потенціалом промислових підприємств», 2014– 2015 рр.

  6) відповідальний виконавець теми: 8 – 2011№ ДР 0111U005133 «Розробка та впровадження заходів щодо підвищення якості продукції та ефективного використання виробничого потенціалу», 2011 р.

  7) керівник теми: 8 – 2010 № ДР0109U005058 «Управління потенціалом підприємства», 2010 р.

Підвищення кваліфікації:

Вебінар на тему : “Використання CRM системи Бітрікс24 в бізнесі: маркетинг, менеджмент, фінанси та управлінський облік” Сертифікат Гончар О.І.

Проведення навчальних занять, захисту курсових робіт та іспитів із використанням сучасних інформаційних систем і технологій (zoom, viber, telegram) з дисциплін: «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетингове ціноутворення», «Теорія і практика мерчандайзингу». Наказ №99КП від 4.05.2020

НАУКОВЕ СПРЯМУВАННЯ

Дослідження процесів управління потенціалом підприємства та його елементами

Розробка сучасної концепції планування діяльності підприємства

Організація і стимулювання інноваційно-інвестиційних процесів сучасних підприємств

Мотивація персоналу та соціально-економічні проблеми суспільства

ЗАХОПЛЕННЯ

Улюблене захоплення: взимку – гірські лижі, влітку – подорожі, збір грибів …