ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 РОКУ

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

У час швидких змін просто необхідно не відставати від реального життя. Кожен прагне отримати інформацію, потрібну для прийняття важливих рішень, таких як вибір навчального закладу та майбутньої професії. Від даного рішення залежить Ваш добробут і достаток у майбутньому.

Хмельницький національний університет є найпотужнішим на Поділлі вищим навчальним закладом. Університет має розвинену інфраструктуру, досвідчений професорсько-викладацький склад, чудову бібліотеку, сучасну комп’ютерну базу з Wifi-доступом до Internet у навчальних корпусах та гуртожитках,

Студенти освітньої програми “Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика” спеціальністі: 076“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”  навчаються за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавр(денна, заочна, дистанційна форми);
 • магістр(денна, заочна, дистанційна форма)

Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурідокторантурі та Європейських університетах.

Головними причинами, які спонукали керівниц­тво університету розпочати підготовку саме за даним напрямком підготовки стало те, що трансформаційні зміни в економіці України, викликані процесами глобалізації, інтеграції до світогосподарського простору та підписання угоди щодо вступу до країн ЄС, зумовлюють потребу у нових, прогресивних підходах до управління діяльністю промислових підприємств та організацій які надають їм конкурентних переваг.

Наш колектив зможе Вас навчити!

Підготовка спеціалістів забезпечується потужним науково-педагогічним колективом кафедри маркетингу і торговельного підприємництва, який очолює доктор економічних наук, професор Ковальчук С.В. На кафедрі працює 4 доктори економічних наук, професори, 9 кандидатів економічних наук, доцентів, 1 старший викладач. Усі без винятку члени кафедри мають значну базу теоретичної підготовки та чималий досвід практичної роботи в галузі маркетингу, товарознавства та торговельного підприємництва. Професорсько-викладацький склад кафедри використовує у своїй роботі передові технології навчання. Ви зможете здобути теоретичні знання та оволодіти практичними навичками під час навчання та поглибити їх у процесі проходження практик в торговельних організаціях та на промислових підприємствах.

В університеті постійно проводяться міжнародні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи з представниками наукової еліти, що створює додаткові можливості студентам для максимального розкриття особистих здібностей.

ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ВІД СТУДЕНТІВ

(автор – студентка І курсу Леся Муравська)

УМОВИ ВСТУПУ

Умови і особливості вступу для випускників коледжів та технікумів

Більш детально з умовами і правилами прийому на І курс, а також на скорочену форму навчання на здобуття ступеня бакалавр і здобуття ступеня магістра  можна ознайомитись на сайті приймальної комісії Хмельницького національного університету

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ І КОМЕРЦІЙНА ЛОГІСТИКА

(рівень бакалавр) 

КОМПЕТЕНЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

Під час навчання Ви матимете можливість отримати у повному обсязі знання, які необхідні для професійної діяльності. Студент за період навчання всебічно оволодіває знаннями як з базових дисциплін гуманітарного, соціально-економічного напряму, так і спеціальними професійними дисциплінами. Студенти здобувають знання та навички з експертизи товарів та послуг, у сфері управління і контролю безпечності та якості товарів, інспектування діяльності підприємств, у галузі зовнішньоторговельної, закупівельної діяльності, оволодівають уміннями з виявлення фальсифікації товарів, організації оптової та роздрібної торгівлі, товарознавства, організації перевезень, проектування торговельних об’єктів.

Навчальні програми кафедри відповідають вимогам практичної діяльності та адаптовані до мінливих умов ведення бізнесу. Ваше місце майбутньої роботи – це торговельні підприємства, органи державної влади сфери захисту прав споживачів, експортно-імпортні установи, митна служба.

Окрім того, високоякісна різнопланова еконо­мічна підготовка надає реальну можливість випускникам відкривати власні підприємства і успішно займатися власним бізнесом.

Кращі наші випускники продовжують навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету.

ВАШІ ПЕРСПЕКТИВИ

На ринку праці попит на спеціалістів з товарознавства та торговельного підприємництва завжди високий.

Фахівці освітньої програми “Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика”спеціальності: 076“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. :

 • Спеціаліст та головний спеціаліст торговельного підприємства.
 • Керівник торговельного підприємства.
 • Фахівець в органах державної влади сфери захисту прав споживачів.
 • Товарознавець продовольчих та непродовольчих товарів.
 • Товарознавець-аудитор.
 • Інспектор з контролю якості продукції.
 • Інженер з якості.
 • Експерт експортно-імпортних установ.
 • Інспектор органів митної служби.
 • Експерт товарів і послуг у сфері управління і контролю безпечності та якості товарів.
 • Торговельний брокер (маклер).
 • Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку.
 • Експерт-працівник вантажно-пасажирської служби.
 • Оцінник-експерт товарів.
 • Товарознавець-менеджер з логістики.
 • Фахівець з технології експертизи товарів.
 • Організатор збуту товарів.
 • Фахівець з стандартизації товарів.
 • Викладач, науковий співробітник вищих навчальних закладів, науково-дослідних організацій і навчально-виховних закладів.

Отже, кваліфікація професорсько-викладаць­кого складу кафедри маркетингуі торговельного підприємництва, сучасні форми і методи організації навчального процесу, можливість стажування за кордоном під час навчання дають можливість ВАМ отримати глибокі теоретичні знання і практичні навички, що забезпечить ВАШ УСПІХ У МАЙБУТНЬОМУ!